Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2023

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu tezí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví

Stáhnout

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb.

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Akčnímu plánu

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k sociálnímu podniku

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novele občanského zákoníku - domácí násilí

Stáhnout

připomínky k Akčnímu plánu

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o podpoře bydlení

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k věcnému podkladu novelizace zákona č. 435-2004 Sb., o zaměstnanosti

Stáhnout

Připomínky k vyhlášce o požadavcích na stavby

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k vyhlášce o požadavcích na stavby

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Strategickému rámci přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025

Stáhnout

připomínky k návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlasu

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona kterým se mění zákon č. 89-2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR 187-2006 Sb., o nemocenském pojištění

Stáhnout

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262-2006 Sb., zákoník práce

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky 505/2006 Sb.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novele zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Stáhnout

Podněty NRZP ČR k úhradám zdravotních služeb

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit