Zahraniční aktivity

Zastupování OZP v zahraničí

NRZP ČR zastupuje Českou republiku v Evropském fóru osob se zdravotním postižením (EDF), Rehabilitation International a dalších mezinárodních organizacích, jichž je NRZP ČR jakožto legitimní zástupce osob se zdravotním postižením v ČR členem.

Jedním z úkolů NRZP ČR je posílení mezinárodní spolupráce a zlepšení informovanosti o dění v oblasti zdravotního postižení na evropské a celosvětové úrovni a obohacení o zkušenosti ze zahraničí. NRZP ČR umožňuje svým členským organizacím a dalším zainteresovaným skupinám a jednotlivcům přístup k důležitým mezinárodním aktům a dokumentům týkajícím se problematiky zdravotního postižení, a tím jejich využití ve vyrovnávání práv a příležitostí OZP. NRZP ČR dále mj. spolupracovala na procesu ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, navazuje partnerské vztahy, podněcuje výměnu informací a uzavírání rozvojových partnerství v mezinárodních projektech atd.

 

Organizace, jichž je NRZP ČR členem:

Evropské fórum osob se zdravotním postižením (European Disability Forum – EDF)

EDF je evropská střechová organizace hájící zájmy 80 milionů zdravotně postižených občanů v Evropě. Členstvo EDF zahrnuje národní střechové organizace osob se zdravotním postižením ze všech zemí EU/EHP, jakož i Evropské nevládní neziskové organizace zastupující osoby s různými druhy zdravotního postižení, organizace i jedince, jimž leží na srdci problematika zdravotního postižení. Posláním EDF je úsilí o zajištění plného přístupu osob se zdravotním postižením k základním lidským právům jejich aktivním zapojením do tvorby a prosazování evropské politiky.

EDF vzniklo v roce 1996 s cílem zjednodušit komunikaci národních rad osob se zdravotním postižením s institucemi a orgány Evropské unie a posílit jejich aktivity v oblasti obhajoby práv a potřeb 80 miliónů občanů EU se zdravotním postižením. EDF sdružuje více než 100 mezinárodních organizací osob s nejrůznějšími typy zdravotního postižení.

NRZP ČR se dlouhodobě podílí na činnosti EDF, jmenovitě od r. 2001, kdy získala statut pozorovatele. Od r. 2004 je řádným členem EDF.

EDF se sídlem v Bruselu provozuje pro své členské organizace rozsáhlý informační systém, který zpřístupňuje informace o politice EU i jejích členských zemí. Členství v EDF NRZP ČR umožňuje vzájemnou výměnu a zprostředkovávání informací mezi národními radami zdravotně postižených v EU; seznamování laické i odborné veřejnosti v ČR s mezinárodními dokumenty, které se týkají problematiky zdravotního postižení. Členství v EDF dále umožňuje průběžnou účast NRZP ČR na tvorbě evropské legislativy.

Webová stránka: http://www.edf-feph.org/

Rehabilitation International (RI)

RI je federací národních a mezinárodních organizací a agentur, které se zabývají prevencí zdravotního postižení, rehabilitací osob se zdravotním postižením a které prosazují vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.

RI vznikla v r. 1922 a v současné době sdružuje cca 200 organizací z 90 zemí světa. RI udržuje oficiální styky s Hospodářskou a sociální radou OSN, Světovou zdravotnickou organizací, Mezinárodní organizací práce, UNESCO, UNICEF, Organizací amerických států, EU, Radou Evropy a Hospodářskou a sociální radou pro Asii a Pacifik.

Prostřednictvím členství v RI se NRZP ČR podílí na tvorbě dlouhodobých celosvětových strategií vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Webová stránka: http://www.riglobal.org/

FIMITIC

NRZP ČR se od 1. 1. 2009 stala řádným členem Mezinárodní federace osob s tělesným postižením (FIMITIC). FIMITIC je mezinárodní organizace, která si klade za cíl zlepšování sociálních a profesních podmínek osob s tělesným postižením, jejich zrovnoprávnění a boj proti diskriminaci na základě tělesného postižení.

Díky členství v této organizaci má NRZP ČR podíl na výměně informací a zkušeností na mezinárodní úrovni a na jejích projektech vedoucích ke zlepšování životních podmínek a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením.

Webová stránka: https://www.fimitic.org/

 

Mezinárodní dokumenty:

  • Směrnice EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (PDF)
  • Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva OZP (doc)
  • Oficiální zpráva MPSV ČR k plnění Úmluvy OSN (PDF)
  • Alternativní zpráva pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením k plnění Úmluvy OSN (PDF anglicky)(PDF česky)
  • Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na léta 2010 – 2020 (doc)
  • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (doc)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit