Vzdělávání

Hledáte pracovní uplatnění nebo Vás čeká změna v rámci Vaší pracovní pozice?

Chybí Vám určité odborné kompetence pro práci v sociální službě nebo při péči o osobu blízkou?

Potřebujete radu, zpětnou vazbu, konzultaci, supervizi?

Hledáte kvalitní kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách nebo vedoucí pracovníky?

Chybí vám určité odborné kompetence pro roli pěstouna?

Využijte pestrou nabídku vzdělávacích programů a poradenských služeb „na míru“. Naše kurzy probíhají v moderních bezbariérových učebnách nebo je můžeme zajistit u vás „na klíč“. Nezapomeňte, že jako uznatelnou formu povinného vzdělávání zaměstnanců lze podle platné legislativy považovat i účast na školící akci v max. rozsahu 8 hodin, která není akreditována. Nabídka  kurzů je určena všem lidem, kteří pracovní uplatnění hledají nebo si svou kvalifikaci chtějí prohloubit. Zájemcům evidovaným na úřadě práce rádi pomůžeme s vyřízením potřebných formalit.

Vysvětlivky:

SP – Sociální pracovník, PC – Pracovník v sociálních službách, VP – Vedoucí pracovník, PP – Pečující osoba

 

Specifika a zásady  komunikace s OZP číslo akreditace A2022/0327-SP/PC/PP/VP

Anotace kurzu:

Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům na pracovištích, úřadech a provozech. Zaměřuje se na základní zásady důstojné a efektivní komunikace s osobami se zdravotním postižením. Výuka je vedena interaktivní, zážitkovou formou, vychází z konkrétních problémových situací, do nichž se osoby se zdravotním postižením na daných pracovištích často dostávají. Důraz je kladen zejména na seznámení s technikami správné komunikace a na nácvik speciálních dovedností. Účastníci získají nezbytné penzum znalostí specifik jednotlivých cílových skupin osob se zdravotním postižením a základní dovednosti, které využijí v kontaktu s těmito klienty.

Cílové kompetence:

 • Zná základní typologii a specifika sluchového postižení (SP); respektuje v praxi zásady komunikace s osobami se SP; umí charakterizovat jednotlivé formy komunikace s osobami se SP; rozumí příčinám problémů v komunikaci osob se SP a ví, jak předcházet nedorozuměním.
 • Zná základní typologii a specifika zrakového postižení (ZrP); respektuje v praxi zásady komunikace s osobami se ZrP; ovládá nezbytné základy techniky doprovázení nevidomých; zná specifika práce s informacemi při postižení zraku a ví, jak v praxi osobám se ZrP informace zpřístupňovat.
 • Zná základní typologii a specifika tělesného postižení (TP); respektuje v praxi zásady komunikace s osobami s TP; má základní přehled v typologii architektonických bariér pro TP a ve způsobech jejich odstraňování.
 • Orientuje se v základní typologii duševních onemocnění (DO); umí pojmenovat své emoce prožívané v komunikaci s osobami s DO a aktivně s nimi pracuje; orientuje se v oblasti způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví; zná základní specifika v komunikaci osob s jednotlivými stupni mentálního postižení a umí tuto znalost v praxi použít; zná rozdíly mezi mentálním postižením a duševním onemocněním

Práce s hranicemi v práci s klienty v sociálních službách (8h), číslo akreditace A2022/0985-SP/PC/PP/VP

Anotace kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na vědomou práci s profesionální rolí pomáhajícího a jeho vztahem ke klientovi sociální služby. Vzhledem k jednomu ze základních cílů každé sociální služby – nepodporovat závislost na sociální službě – je nezbytné, aby pracovníci sociální služby měli znalosti a dovednosti k prevenci této závislosti. Součástí kurzu je jednak zlepšování individuálních dovedností, důraz je ale kladen i na týmovou spolupráci, důležitost metodických postupů a pravidel v každé sociální službě. Pracujeme s otázkami „Kde je hranice ve vztahu pracovníka a klienta?“ a „Jak tuto hranici udržet, aby to nemělo negativní vliv na kvalitu sociální práce?“. Hledáme a definujeme možné způsoby práce s ohledem na specifika cílové skupiny a druhu služby. Absolventi kurzu si odnesou podněty ke zlepšení způsobů práce s klienty ve svojí organizaci. Na téma hranic ve vztahu navazuje téma limitů klienta, které reaguje na obvyklou otázku: „Jaká je optimální míra podpory?“. Budeme se zabývat tím, jakou roli má mít sociální služba ve zvyšování limitů svých klientů, jak vytvořit prostředí a podmínky, ve kterém klienti mohou se svými limity pracovat.

Cílové kompetence:

 • Orientaci v roli profesionála.
 • Znalost rizik a vlivů, které mohou způsobit neudržení profesionální role.
 • Znalost základních strategií pro udržení hranic ve vztahu s klientem.
 • Orientaci v optimálních způsobech řešení hraničních a problematických situací ve vztahu s klientem.
 • Porozumění vlastní úloze při stanovování limitů klienta služby a při práci s nimi.

Příspěvek na péči, dávky pro OZP a opatrovnictví (8h), číslo akreditace A2022/1224-SP

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními problémy invalidních důchodů a  opatrovnictví a příslušnou judikaturou, metodickým pokynem MVČR z roku 2015 (Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky) a dále právy a povinnostmi opatrovníků, jež souvisejí zejména (nikoli však výhradně) s novým občanským zákoníkem. Podstatnou součástí výkladu je rozbor aktuálních problémů účastníků.

Cílové kompetence:

 • Orientaci v roli profesionála.
 • Znalost rizik a vlivů, které mohou způsobit neudržení profesionální role.
 • Znalost základních kritérií při nároku na invalidní důchod a opatrovnictví
 • Orientaci v optimálních způsobech řešení v oblasti svéprávnosti

 

Sociálně právní minimum a opravné prostředky (8h) číslo akreditace A2022/1331-SP/PC/PP/VP

Anotace kurzu:

Absolvent kurzu Sociální-právní minimum získá základní orientaci v právních předpisech vztahujících se k právu sociálního zabezpečení a také základní znalosti potřebné k poskytování sociálně-právního poradenství klientům. Kurz je určen především začínajícím sociálním pracovníkům, popřípadě sociálním pracovníkům, kteří si svoje znalosti chtějí utřídit a oživit. Kurz je koncipován interaktivně, klade důraz na nácvik praktických dovedností a samostatné řešení modelových situací. Témata kurzu zahrnují oblast sociálních služeb, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění, systém státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením,a systém vyplácení sociálních dávek a opravné prostředky.

Cílové kompetence:

Účastníci se seznámí se systémem sociálního zabezpečení v České republice. Absolventi kurzu by měli být schopni poskytnout klientovi základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek. Na jaké sociální dávky má klient nárok, jak a kde se žádost o dávky podává a vyřizuje, jaká jsou jeho práva a povinnosti v průběhu vyřizování dávek. Účelem kurzu je předání obecných informací o systému sociálního zabezpečení, příspěvku na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi.

 

Přístupnost a bezbariérovost pro sociální pracovníky v praxi (8h) číslo akreditace A2024/0048-SP/PC/PP/VP

 

Anotace

Kurz je vhodný pro laickou i odbornou veřejnost se zájmem o tuto oblast.

 • pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
 • sociální pracovníci v oblasti domácí péče
 • organizace a sdružení osob s tělesným postižením
 • ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

 

Pro získání přehledu o problematice přístupnosti a upozornit na okruhy v problematice přístupnosti na základě častých dotazů klientů z oblastí stavebního práva a stavebnictví, z oblasti dopravy, provozu na pozemních komunikacích a ve veřejné dopravě. Informace o procesech a podmínkách jejich pořízení je určen tento kurz s rozsahem potřebným pro prvotní nasměrování zájemců ke vhodnému řešení.

 

Cílové kompetence

Seznámit účastníky s problematikou přístupnosti

 • Upozornit na okruhy v problematice přístupnosti na základě častých dotazů klientů z oblastí stavebního práva a stavebnictví, z oblasti dopravy, provozu na pozemních komunikacích a ve veřejné dopravě
 • Poukázat na provázanost zákona č. 329/2011 Sb. s dalšími legislativními předpisy.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit