Whistleblowing

Tento oznamovací systém je určen k oznámení protiprávního jednání souvisejícího s agendou spadající do působnosti společnosti Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

NRZP ČR nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním oznámení je Lenka Veinlichová.

Oznámení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím webového formuláře,
  • v listinné podobě na adrese NRZP ČR, z.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7(oznámení podávejte v zalepené obálce s označením: „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“),
  • telefonicky na čísle 731 410 266 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam),
  • osobně (schůzku je možné sjednat telefonicky),
  • Ministerstvu spravedlnosti (nelze-li oznámení předat k vyřízení příslušné osobě, má oznamovatel právo využít tento způsob).

Whistleblowing – CHCI PODAT OZNÁMENÍ

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit