Informace č.: 114 – 2023 (další novela zák. o soc. službách)

27. 12. 2023

Vážení přátelé,

MPSV ČR poslalo, těsně před vánočnímu svátky, do připomínkového řízení další novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedna se o druhou novelu zákona v průběhu jednoho týdne, což je opravdu zvláštní postup. Abyste se v tom vyznali, tak první novela se týká  pouze příspěvku na péči a Vaše připomínky potřebujeme do 3. 1. 2024.

Tato navrhovaná úprava zákona usiluje o to, aby byly všem obyvatelům v České republice s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (v důsledku chronických a nevyléčitelných chorob, stárnutí apod.), zaručeny spravedlivé příležitosti k užívání zdravotních a sociálních služeb současně, a to po celý jejich životní cyklus.

Hlavním cílem úpravy je zavedení tzv. sociálně zdravotních služeb, což umožní v rámci jedné služby zkombinovat sociální službu se zdravotní službou a jejich poskytování efektivně koordinovat. Sociálně zdravotní služby bude moci zajišťovat poskytovatel sociálních služeb v centrech denních služeb, denních stacionářích, týdenních stacionářích, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, centrech duševního zdraví nebo v zařízeních odlehčovacích služeb. Poskytovatel sociálních služeb musí mít registraci k poskytování některé z výše uvedených sociálních služeb a zároveň oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Sociálně zdravotní služby bude možné poskytovat také ve zdravotnických zařízeních lůžkové zdravotní péče podle § 52 zákona o sociálních službách, v tomto případě však není vyžadována plná registrace k poskytování sociálních služeb. Nově však budou muset tito poskytovatelé dodržovat některé další povinnosti stanovené zákonem o sociálních službách. Jedná se o povinnosti, které nebudou pro poskytovatele významnou zátěží, avšak budou významným přínosem pro klienty dané služby. Za neplnění povinností bude možné poskytovatele sankcionovat.

Pro poskytovatele sociálně zdravotních služeb bude také stanovena povinnost dodržovat požadavky na personální a materiálně-technické vybavení odpovídající druhu poskytované sociální služby, které blíže určí prováděcí právní předpis.

Co se týče financování sociálně zdravotních služeb, zdravotní složka sociálně zdravotních služeb je hrazena zdravotními pojišťovnami z veřejného zdravotního pojištění a sociální složka včetně ubytování a stravy je hrazena podle ustanovení zákona o sociálních službách, potažmo podle ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Současně Vám posíláme Teze změn prováděcích předpisů. V návaznosti na přijetí zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku upravující požadavky na materiální a technické standardy odpovídající druhu poskytované sociální služby, jde-li o zařízení uvedené v § 36 odst. 2 zákona o sociálních službách.

Vážení přátelé, prosíme Vás o případné Vaše připomínky nejpozději do 20. ledna 2024 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré v roce 2024.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Stáhnout

Platné znění s vyznačenými změnami

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Návrh změn a teze prováděcích právních předpisů

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit