• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 92 – 2022 (Připomínkové řízení – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb (školský zákon) a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů)

Informace č.: 92 – 2022 (Připomínkové řízení – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb (školský zákon) a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů)

1. 11. 2022

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je v meziresortním připomínkovém řízení.

Předkládaná právní úprava si klade za cíl v reakci na výše uvedené nedostatky a rizika současného stavu provést systémovou změnu směřující ke stabilitě a předvídatelnosti při využití personální podpory asistentem pedagoga v základních školách (s výjimkou přípravných tříd) a školních družinách. Na základě zkušeností s využitím asistentů pedagoga od roku 2016 v základních školách a školních družinách lze konstatovat, že je jejich působení etablováno a stali se funkční součástí pedagogických týmů školy. Z tohoto důvodu je na místě zavést obdobný systém jako v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v odděleních školních družin pro žáky uvedené § 16 odst. 9 školského zákona, tj. v základních školách a školních družinách zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí spočívající v tom, že škole a školní družině bude právními předpisy stanoven maximální počet hodin pedagogické práce zabezpečované asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu (PHAmax), a to v návaznosti na definované věcné parametry. V soukromých a církevních základních školách a školních družinách pak bude pro žáky/účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě srovnatelnosti výdajů stanoven příplatek. V návaznosti na tuto změnu pak již nebude v základní škole (s výjimkou přípravné třídy) či školní družině možné asistenta pedagoga doporučit jako individuální podpůrné opatření konkrétnímu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň však bude stanovena zákonná povinnost ředitele základní školy a školní družiny podpory asistenta pedagoga využít, pokud to bude pro zohlednění vzdělávacích potřeb žáků či účastníka nezbytné (obdoba formulace uvedené v § 16 odst. 1 školského zákona). Touto změnou dojde k výraznému snížení administrativní zátěže na straně základních škol, školních družin a ŠPZ souvisejících s administrací a financováním personální podpory. Dále bude podpořena stabilizace pedagogických kolektivů a jejich profesionalizace, což povede k zajištění kvalitních personálních podmínek nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v běžných třídách základních škol, ale pro všechny žáky ve třídě, kde asistent pedagoga bude působit. Budou posíleny manažerské kompetence ředitele školy a možnost flexibilnějšího rozhodování při zajišťování vzdělávacích potřeb žáků.

Vážení přátelé, vaše připomínky prosím pošlete na adresu v.krasa@nrzp.cz, a to do pondělí 14. 11. 2022.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona

Stáhnout

Platné znění

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Teze novely nařízení vlády v návaznosti na novelu školského zákona

Stáhnout

Předkládací zpráva

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit