• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 38 – 2024 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Informace č.: 38 – 2024 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

30. 4. 2024

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který je v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrhem zákona se podstatně zpružňují a zpřesňují pravidla pro dání výpovědi z pracovního poměru, kdy se např. mění běh výpovědní doby, délka výpovědní doby v některých specifických případech či dochází ke sloučení výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce. Dále se navrhuje výslovně uvést, že zaměstnanec má při neplatném rozvázání pracovního poměru rovněž právo na dovolenou a také se upravují podmínky zkušební doby, kdy se např. prodlužuje její maximální délka na 4, resp. 8 měsíců, lze ji dodatečně smluvně prodlužovat atd.

Předmětný návrh též zpružňuje pravidla, pokud jde o zaměstnávání osob pečujících o malé děti. Nově se umožňuje, aby zaměstnanec v pracovním poměru čerpající rodičovskou dovolenou mohl vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele stejně druhově vymezené práce, a zavádí se výjimka z pravidla „třikrát a dost“ pro případ, že jde o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Návrat na stejnou práci a pracoviště pak bude nově zaručen i zaměstnancům vracejícím se z rodičovské dovolené před dovršením 2 let věku dítěte.

Návrhem se nově připouští písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem o tom, že si zaměstnanec bude sám rozvrhovat pracovní dobu, a to i při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Při vzniku mimořádné události, havárie či naléhavých opravných prací se pak umožňuje zkrátit nepřetržitý denní odpočinek až na 6 hodin.

Rozvolnění představuje i úprava podmínek pro zaměstnance některých veřejnoprávních zaměstnavatelů, pokud jde o jejich členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; tuto změnu obecné právní úpravy je přitom nutné reflektovat i v zákoně o státní službě a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků.

Dále se zpružňují pravidla pro doručování platového a mzdového výměru a navrhuje se doplnit úpravu přechodu nároku na mzdu nebo plat tak, aby přecházel na pozůstalého partnera za podmínek stejných, jako je tomu u pozůstalého manžela. Taktéž se zpřesňuje právní úprava zjišťování průměrného výdělku zaměstnance a sjednocuje se poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře s úpravou pro výkon služby v zahraničí podle zákona o zahraniční službě.

Dále návrh upravuje, že součástí oznámení odborové organizace o působení u zaměstnavatele nemusí být prokázání splnění minimálního počtu členů v pracovním poměru a nově se upravuje povinnost prokázání minimálního počtu členů odborové organizace v pracovním poměru u zaměstnavatele pouze na žádost zaměstnavatele. Toto prokázání může odborová organizace učinit i prostřednictvím notářského osvědčení.

A konečně se navrhuje, aby mladistvým od 14 let byl umožněn v období hlavních prázdnin výkon lehkých prací.

Vážení přátelé, prosíme vás o zaslání případných připomínek na adresu v.krasa@nrzp.cz nejdéle do 15. května 2024.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Stáhnout

Platné znění s vyznačenými změnami

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Zpráva RIA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit