Informace č.: 26 – 2024 (Novela zákona o specifických zdravotních službách)

18. 3. 2024

Vážení přátelé,

Ministerstvo zdravotnictví ČR předkládá do meziresortního připomínkové řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“), byl vypracován v návaznosti na legislativní úkol stanovený Plánem legislativních prací vlády na rok 2023. O novelizaci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), bylo rozhodnuto později po vnitřním připomínkovém řízení k novele zákona o specifických zdravotních službách, které probíhá v rámci subjektů uvnitř působnosti Ministerstva zdravotnictví.

Novelizace zákona o specifických zdravotních službách reaguje na aktuální potřebu sjednocení a implementaci odborných a aplikačních poznatků z praxe v částech zákona upravujících asistovanou reprodukci, léčbu krví a jejími složkami, genetické vyšetření, posudkovou péči a lékařské posudky, posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu, pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, povolení k uznávání nemocí z povolání, lékařské ozáření, klinické audity, ochranné léčení, vymezení protialkoholní a protitoxikomatické záchytné služby a přestupky.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví reflektuje požadavky vyplývající mimo jiné z antibyrokratického balíčku. Přínosy novely zákona o ochraně veřejného zdraví spočívají zejména v odstranění nadbytečné administrativní zátěže dopadající na zaměstnavatele, osoby pořádající zotavovací akce, či rozšíření očkovacích kapacit díky rozšíření okruhu lékařů specializovaných oborů, kteří mohou provádět o očkování o skupiny lékařů, kteří mají v péči významné počet pacientů, kteří jsou indikování k očkování, zejména proti respiračním nákazám.

Návrhy novel zákonů jsou transpozičními předpisy ve vztahu k řadě evropských směrnic, kdy navrhované změny vstupují do transpozičních ustanovení, a to je třeba zohlednit.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme návrh novely zákona, důvodovou zprávu, původní znění a RIA. Prosíme vás o vaše případné připomínky, a to do úterý 2. dubna 2024. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Platné znění zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách s vyznačenými změnami

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Zpráva RIA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit