Informace č.: 108 – 2023 (Novela zákona č. 435/2004 S., o zaměstnanosti)

5. 12. 2023

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem Vám posíláme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Návrh zákona obsahuje především tato opatření:

  • změna právní úpravy s cílem zpřístupnění informace fyzickým a právnickým osobám o tom, že určitému subjektu byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce nebo za zastřené zprostředkování zaměstnání, včetně rozšíření údajů vedených v evidence osob, jimž byla uložena pokuta za nelegální práci podle 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti a za zastřené zprostředkování zaměstnání,
  • zakotvení institutu uznaného zaměstnavatele pro účely zaměstnávání cizinců a úprava podmínek pro zařazení zaměstnavatelů do evidence uznaných zaměstnavatelů,
  • zakotvení institutu bodového systému, v jehož rámci budou stanovena preferenční kritéria (hlediska) pro udělení jednotlivých pracovních oprávnění k zaměstnávání cizinců na území ČR, a to s cílem možnosti pružně reagovat na poptávku po pracovních silách v požadované struktuře a promptně zabezpečit obsazení volných pracovních míst v těch odvětvích, kde přetrvává dlouhodobý nedostatek zaměstnanců z řad českých občanů nebo občanů EU,
  • zpřesnění posuzování splnění podmínky bezhotovostní výplaty mzdy nebo platu alespoň 80 % zaměstnanců se zdravotním postižením, která je nezbytná pro účely uzavření dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce,
  • zpřehlednění systému uznávání dalších nákladů pro účely zvýšení příspěvku podle § 78a odst. 3 zákona o zaměstnanosti a sjednocení postupu jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR při posuzování těchto nákladů,
  • zrušení nároku na příspěvek pro osoby zdravotně znevýhodněné ve výši 5 000 Kč měsíčně a nároku na paušální částku 1 000 Kč měsíčně k příspěvku na náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných tak, aby příspěvek byl nově poskytován pouze na OZP, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni [§ 67 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti],
  • zavedení maximální částky, tzv. stropu pro zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí,
  • zavedení diferenciace odvodu prostředků do státního rozpočtu v případě neplnění povinného podílu zaměstnávání OZP,

Prosíme Vás o Vaše připomínky nejpozději do 15. prosince 2023 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Stáhnout

Platné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s vyznačenými změnami

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit