Informace č.: 99 – 2023 (novela zákona o zdravotnických službách)

15. 11. 2023

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem Vám posíláme novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách. Podle předkládací zprávy je cílem návrhu zákona v prvé řadě řešení některých aplikačních problémů stávající právní úpravy. Jedná se mimo jiné o problematiku pohotovostních služeb, zahrnutí výkonů estetické medicíny do zdravotní péče či definici následné lůžkové péče. Dále se jedná o doplnění úpravy překážek udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dílčí změny v úpravě některých povinností poskytovatelů zdravotních služeb či externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Také se navrhují změny v úpravě řízení o udělení statusu centra vysoce specializované zdravotní péče, změny v úpravě screeningu a pacientských organizací.

Cílem návrhu zákona je dále upravit dosavadní zákonné vymezení hospiců, center duševního zdraví a urgentních příjmů tak, aby byly odstraněny interpretační nejasnosti dosavadní právní úpravy a aby byl jednoznačně stanoven rozsah poskytovaných zdravotních služeb v těchto zdravotnických zařízeních a podmínky, za jakých lze tato zdravotnická zařízení zřídit. Dalším dílčím cílem je do zákona o zdravotních službách zavést úpravu center komplexní péče o děti, která jsou zaměřena na poskytování komplexních zdravotních služeb dětem s dlouhodobým zdravotním problémem.

Cílem návrhu je rovněž reagovat na nedostatečnou úpravu práv pacientů vykazujících znaky domácího nebo sexuálního násilí a pacientů, jež jsou osobami omezenými na svobodě. Návrh rovněž institucionálně ukotvuje duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Vážení přátelé, abyste nám poslali Vaše připomínky nejpozději do 5. prosince 2023 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách

Stáhnout

Platné znění s vyznačenými změnami

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Zpráva RIA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit