Informace č.: 33 – 2022 (Novela zákona o LPS)

19. 4. 2022

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem Vám posíláme podklady k novele zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Návrh zákona primárně reaguje na aktuální nevyhovující personální stav LPS v resortu MPSV a dále přináší některá dílčí opatření ke zefektivnění činnosti LPS. Cílem návrhu je provedení změn v posuzování zdravotního stavu ze strany LPS po stránce personální – úprava kompetencí lékařů i nelékařských pracovníků zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který by se v rozsahu své kvalifikace podílel na procesu posuzování zdravotního stavu, připravoval by odborné podklady pro tvorbu posudků a tvořil by tak mini tým s posudkovým lékařem. Dělba práce mezi těmito pracovníky a posudkovými lékaři by byla upravena metodikou České správy sociálního zabezpečení. Návrh zákona zároveň vyjmenovává odbornosti podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, které budou kvalifikačním předpokladem pro výkon činnosti tohoto pracovníka, který bude vykonávat svou činnost na základě pracovněprávního vztahu; z tohoto důvodu se též novelizuje zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Návrh zákona dále zavádí opatření procesního charakteru směřující ke zrychlení a modernizaci postupů při posuzování zdravotního stavu; jedná se o zavedení tzv. koncentrace řízení, kdy orgán sociálního zabezpečení stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dní, pro předložení podkladů posuzovanou osobou k posouzení jejího zdravotního stavu, nebo o zavedení elektronické komunikace posudkových lékařů s poskytovateli zdravotních služeb. V zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se navrhují dílčí úpravy k zefektivnění kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění.

Vážení přátelé, prosíme Vás o případné Vaše připomínky nejdéle do pondělí 9. května 2022 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona o LPS

Stáhnout

Platné znění zákona o LPS

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Zpráva RIA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit