Mezinárodní dokumenty

5. 5. 2010

 • Směrnice EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (PDF)
 • Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva OZP (doc)
 • Oficiální zpráva MPSV ČR k plnění Úmluvy OSN (PDF)
 • Alternativní zpráva pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením k plnění Úmluvy OSN (PDF anglicky) (PDF česky)
 • Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na léta 2010-2020 (doc)
 • Výroční zpráva EDF 2005 – 2006. (doc)
 • Z Říma do Nice na invalidním vozíku – vývoj evropské politiky v oblasti  zdravotního postižení. (doc)
 • Potřeby uživatelů ve výzkumu ICT v oblasti soběstačného života, se zaměřením na zdravotní aspekty. (doc)
 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. (doc)
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. (doc)
 • Tvorba antidiskriminačního práva v Evropě – srovnávací studie 25 členských zemí EU. (doc)
 • Posilování kapacit nevládního sektoru v boji proti diskriminaci (PDF)
 • Přístupnost konferencí a jiných setkání pro osoby se zdravotním postižením. (doc)
 • Evropa 2010: Partnerství pro obnovu Evropy (doc)
 • Směrnice rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. (PDF)
 • Směrnice rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. (doc)
 • Návrh rozhodnutí rady o strategických obecných zásadách Společenství pro soudružnost (PDF)
 • Zpráva o rovnoprávnosti žen a mužů 2006 (doc)
 • Návrh Národního rozvojového plánu České republiky 2007 – 2013 (PDF)
 • Sdělení komise: Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti – Strategické obecné zásady Společenství (PDF)
 • Mládež a zdravotní postižení: Rovnost kazdý den (doc)
 • Manuál k nařízení ES č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě (doc)
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech OZP a osob se sníženou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (PDF)
 • Aktivisti a obhájci práv zdravotně postižených – tréningová příručka (doc)
 • Osoby se zdravotním postižením a evropské strukturální fondy 2007 – 2013 (doc)
 • Nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (PDF)
 • Komuniké Evropské komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Nediskriminace rovné příležitosti pro všechny (doc)
 • Charta základních práv Evropské unie. (doc)
 • Nařízení rady (ES) o Fondu soudružnosti a o zrušení nařízení (ES) 1164/94 (PDF)
 • Návrh směrnice Evropského Parlamentu a rady, kterou se mění směrnice rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání. (PDF)
 • Kodex správných postupů při zaměstnávání zdravotně postižených osob – rozhodnutí předsednictva EP (PDF)
 • Návrh směrnice zavádějící princip rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením. (doc)
 • Síť odborníků EU na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení – Definice zdravotního postižení (doc)
 • Memorandum k německému předsednictví EU (doc)
 • Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 (PDF)
 • Postavení zdravotně postižených osob v rozšířené Evropské unii: Evropský akční plán 2006 – 2007 (PDF)
 • Akce navrhované v rámci Akčního plánu EU pro zdravotní postižení – na období 2006 – 2007 (doc)
 • Postavení zdravotně postižených osob v rozšířené Evropské unii: Evropský akční plán 2006 – 2007 (PDF)
 • Akce navrhované v rámci akčního plánu EU pro zdravotní postižení – období 2006 – 2007 (doc)
 • Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. (PDF)
 • Překlad publikace Evropské komise o sankcích v legislativě členských zemí EU v souvisosti s implementací směrnic 43 a 78. (doc)
 • Zpráva o činnosti EDF květen – září 2004 (pdf), (doc)
 • Výroční zpráva Evropské ho fóra zdravotně postižených květen 2003 – duben 2004 (pdf), (doc)
 • Zahraniční situační zpráva za rok 2003 – Poslání Evropského fóra zdravotně postižených a národních rad organizací zdravotně postižených (doc)
 • Charta pro 3. tisíciletí (doc)
 • Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (doc)
 • Evropský sociální program (doc)
 • Charta evropských práv (doc)
 • Dopis Dr. Arthura O´Reillyho národním tajemníkům Rehabilitation International (doc)
 • závěry summitu v Nice (doc)
 • závěry summitu ve Stockholmu (doc)
 • Madridská deklarace(doc)
 • Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – doprava (doc)
 • Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – strukturální fondy (doc)
 • Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – komunikační technologie (doc)
 • Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – sociální začleňování (doc)
 • Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – zaměstnanost (doc)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit