Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2013

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o rejstříku spolků

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu věcného záměru zákona o stavebních úřadech

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o změně daňových zákonů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů a další související zákony ve vztahu ke kartě sociálních systémů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Stáhnout

Vypořádání připomínek k návrhu novely zákona o zdravotních službách

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Vypořádání zásadních připomínek NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování

Stáhnout

Vypořádání zásadních připomínek NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování - vypořádání připomínek

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.: 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace

Stáhnout

Připomínky k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru zákona o veřejném opatrovnictví

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k způsobu zřízení Monitorovacího mechanismu k Úmluvě OSN

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit