Informace č.: 29 – 2024 (Nařízení vlády o zranitelném zákazníku)

26. 3. 2024

Vážení přátelé,

v přílohách pod textem Vám posíláme návrh Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka, které je nyní v připomínkovém řízení.

Návrh nařízení vlády provádí ustanovení § 29 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 469/2023 Sb., který s účinností od 1. ledna 2024 zavádí institut zranitelného zákazníka do národního právního řádu. Cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

Tito znevýhodnění zákazníci vyžadují zvláštní ochranu týkající se jejich práv podle energetického zákona či povinností provozovatelů distribuční soustavy vůči nim. Mezi tato práva patří zejména právo na bezplatné upozornění na neplnění platebních povinností, bezplatné adresné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny, uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zajištění návaznosti dodávek elektřiny po dobu 3 měsíců za zákonem stanovených podmínek. Pro přiznání těchto práv je nutné doložit dodavateli elektřiny potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, které vydává lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je zranitelná osoba registrována v postavení pacienta, nebo lékař, který předmětný prostředek pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění zranitelné osobě v postavení pacienta předepsal.

Zranitelný zákazník je oprávněn uplatňovat zvláštní práva zranitelného zákazníka pouze ve vztahu k určenému odběrnému místu, v němž se nachází bydliště zranitelné osoby a které je zároveň připojené na hladině nízkého napětí s hodnotou plánovaného ročního odběru elektřiny do 30 MWh včetně.

Pokud zranitelná osoba není ve vztahu k určenému odběrnému místu zároveň zákazníkem ze smlouvy o dodávce elektřiny, vykonává svoje práva a povinnosti prostřednictvím zákazníka, jenž je stranou takové smlouvy. V takovém případě probíhá výkon zvláštních práv zranitelného zákazníka na základě písemné dohody uzavřené mezi nimi.

Navrhované nařízení vlády stanoví na základě zmocnění vlády podle § 29 odst. 8 energetického zákona:  

  1. prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění, jež jsou nezbytné pro zachování základních životních funkcí těchto osob a které zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny,
  2. náležitosti potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, jeho vzor a délku platnosti,
  3. vzor písemné dohody mezi zranitelnou osobou a zákazníkem, na jejímž základě bude zranitelná osoba vykonávat svoje práva a povinnosti.

Bez prováděcího nařízení vlády by nebylo možné ustanovení energetického zákona v oblasti zranitelného zákazníka aplikovat. Návrh nařízení vlády je tedy nezbytný pro naplnění požadavků energetického zákona a pro praktickou použitelnost institutu zranitelného zákazníka. Návrh nařízení vlády bude mít oproti stávajícímu stavu podstatný dopad na zlepšení postavení zranitelných zákazníků, potažmo zranitelných osob.

Na přípravě zákonné normy NRZP ČR úzce spolupracovala s MPO ČR a MZ ČR. Pokud byste měli nějaké připomínky, prosíme Vás o jejich zaslání nejpozději do středy 10. dubna 2024 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

Stáhnout

Odůvodnění

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit