Univerzita 4G

15. 10. 2018

Název projektu: Univerzita 4G

Doba realizace: 1.4.2006 – 31.12.2006

Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská

Financování projektu: IBM Česká republika, spol. s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytipování konkrétních pracovních pozic v IBM v Brně, vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Specifikace kvalifikačních a odborných předpokladů uchazečů o pracovní uplatnění. Nábor osob se zdravotním postižením, splňujících základní požadavky a jejich další doškolení v PC dovednostech, anglickém jazyce. Součástí vzdělávání byly kurzy měkkých dovedností – práce v týmu, práce v mezinárodní firmě, komunikační dovednosti.

Stručné zhodnocení projektu

Projekt byl realizován ve spolupráci s IBM a Nadací konto bariéry. Firma IBM vytipovala 2 pracovní pozice – Help desk – Customer support a Computer operator – First level. V rámci náboru se přihlásilo celkem 45 zájemců se zdravotním postižením. Z tohoto počtu splňovalo základní podmínky a bylo vybráno 15 osob. Následovalo cílené vzdělávání v oblasti IT, výuky aj a kurzů měkkých dovedností. Vzdělávací modul dokončilo 13 osob, ze kterých po ukončení projektu splňovalo podmínky IBM pro přijetí 7 osob, které byly následně zaměstnány.
Neúspěch u OZP, které nesplnily podmínky přijetí, byl způsoben krátkou dobou realizace projektu 8 měsíců, během kterých měli účastníci projektu dosáhnout komunikační úrovně aj.
Z projektu vyplynulo, že je potřeba delší čas a intenzivní výuka k dosažení požadovaného stupně aj.

Závěry

Neznalost aj nebo jiného světového jazyka je jednou z bariér bránících OZP při vstupu na trh práce a to především u velkých, nadnárodních firem, které jsou ochotné a připravené tuto cílovou skupinu zaměstnávat. Firmy jsou motivované především v rámci zavádění sociální odpovědnosti firem, ve které je zaměstnávání OZP jednou z priorit. Dále jsou motivované plnit povinný 4% podíl v zaměstnávání OZP a tím se „vyhnout“ odvádění sankcí za neplnění povinného podílu. V neposlední řadě plyne motivace ze skutečnosti, že OZP je loajálním zaměstnancem, který si své práce váží a proto je pro firmu přínosem. Během projektu se jednoznačně osvědčilo systémové řešení otázky zaměstnávání OZP. Tzn. vytipování konkrétních pracovních pozic, definice kvalifikačních a odborných předpokladů potenciálních uchazečů a cílené vzdělávání vybraných kandidátů.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit