Universal learning design – inovace dokumentových formátů

15. 10. 2018

Název projektu: Universal learning design – inovace dokumentových formátů

Zkrácený název projektu: FORMIN

Doba realizace: 1.9.2010 – 30.8.2013

Územní působnost: Brno

Příjemce a koordinátoři projektu: Masarykova univerzita Brno (PhDr. Petr Peňáz, Ing. Ondřej Válka)

Koordinátor projektu za NRZP ČR: Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Financování projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce dotace: MU Brno, středisko Teiresiás

Webové stránky projektu: www.teiresias.muni.cz

Cíl projektu:

Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech akreditovaných oborů na MU Brno a spolupracujících vysokých školách technologické a pedagogicko – psychologické standardy obecně označované „universal learning design“ v oblasti dotýkající se zájmu osob se zrakovým a těžkým pohybovým postižením, a tím docílit vyšší přístupnosti inovovaných oborů pro tuto cílovou skupinu, než je dosud možné.

Stručný popis projektu:

Projekt e zaměří na inovaci studijních programů akreditovaných na MU Brno tak, aby byly aplikovány vzdělávací standardy označované „universal learning design“ pro osoby s těžkým zrakovým a pohybovým postižením. Navrhované didaktické inovace jsou založené na uplatnění informačních technologií a prostupují všemi programy MU.

V rámci projektu budou vytvořeny tyto výstupy a prováděny tyto aktivity vedoucí k naplnění cíle:

  1. Technologický vývoj hybridní knihy
  2. Dispečink přístupnosti dokumentů
  3. Celostátní knihovna přístupných dokumentů
  4. Odborná výuka osob se specifickými formátovými nároky

Závěry:

Přestože MU Brno dosáhla toho, že většina českých vysokoškolských studentů se zdravotním postižením je v současnosti integrována do studijních oborů a programů a zvláště počet nevidomých a těžce zrakově postižených studentů je ve světovém měřítku jedinečný, stále platí, že studijní materiály jsou při svém vzniku koncipovány takřka výlučně se zřetelem na možnosti majority, tedy bez zřetele k požadavkům universal design. Potřebné modifikace jsou posléze vnášeny ad hoc, s prostým uplatněním intuitivní empatie a podle aktuální potřeby v danou uvili. Universal design je velmi mladý koncept navazující na starší představu bezbariérovosti, obecné přístupnosti a využití asistivních technologií.

Partneři projektu:

  • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
  • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Mecana
  • Univerzita Karlova v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit