Podpora uplatňování rovných práv osob se zdravotním postižením v České republice

15. 10. 2018

O PROJEKTU PROGRESS – ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY

Rok 2009 přinesl pro lidi se zdravotním postižením dvě zcela mimořádné události. Tou první bylo schválení zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací, druhou pak ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Oba tyto dokumenty vytvářejí základ pro zrovnoprávnění postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti. Za více jak 2 roky účinnosti této legislativy lze konstatovat, že uplatňování antidiskriminační legislativy není prakticky využíváno. I nadále tak přetrvává stav, kdy se nemění dosavadní rozsah a formy diskriminace občanů se zdravotním postižením v každodenním životě. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení je jen zcela výjimečně předmětem soudního jednání, přestože právě soudy jsou oprávněny o diskriminaci rozhodovat. Tuto skutečnost dokazuje to, že z celkem 2 929 případů a pravomocně rozhodnutých soudy ČR, v nichž se rozhoduje o existenci diskriminace se jen ve dvou případech jednalo o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. To dokazuje, jak mizivé jsou znalosti lidí o diskriminaci osob se zdravotním postižením a možnosti obrany jejich práv.

Je tedy třeba napřít pozornost k systematické  a vytrvalé implementaci platného práva do praxe a k zavedení procesů pro jejich účinné uplatňování, m monitorování a kontrolu legislativy – zejména pak antidiskriminačního zákona. Neznalost legislativy a jejího uplatňování ze strany obětí diskriminace i odborníků může být jedním z důvodů toho, jak málo případů diskriminace řeší soudy.

Na podporu práv lidí se zdravotním postižením zpracovala NRZP ČR  projekt, který podala v rámci programu PROGRESS. Koncem  roku 2011 byl  projekt NRZP ČR podpořen z rozpočtu  Evropské komise v Bruselu. Projekt si klade za cíl rozšíření znalostí občanů se zdravotním postižením v oblasti klíčových pojmů a právních předpisů ČR, EU (OSN), projevů diskriminace občanů se zdravotním postižením a uplatňování jejich oprávněných práv.

 

Celý název projektu: PODPORA UPLATŇOVÁNÍ ROVNÝCH PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE

Doba realizace projektu:  prosinec 2011 – listopad 2012.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • Poukázat na používání stereotypů vůči osobám se zdravotním postižením, neadekvátní terminologie používané vůči osobám se zdravotním postižením na všech úrovních, které jsou hluboce zakořeněné ve společnosti;
 • Informovat o skutečných problémech osob se zdravotním postižením mezi experty a širokou veřejností;
 • Upozornit na případy vícenásobné diskriminace – např. žen se zdravotním postižením;
 • Upozornit na chybějící předpisy, které by odpovídajícím způsobem prováděly přijatou legislativu v praxi;
 • Rozšířit povědomí o vlastních právech a jejich praktickém uplatňování ze strany osob se zdravotním postižením.
 • Podpořit bezplatné poradenství v oblasti uplatňování lidských práv  lidí se zdravotním postižením, včetně  zřízení  specializované poradny pro tuto oblast – přímo v sídle NRZP ČR,
 • Chybějící povědomí o vlastních právech a jejich praktickém uplatňování ze strany osob se zdravotním postižením.

 

Cílové skupiny projektu:

 • osoby se zdravotním postižením
 • sociální pracovníci a poradci pro osoby se zdravotním postižením
 • aktivisté – dobrovolníci z řad osob se zdravotním postižením
 • média
 • odborníci  v oblasti uplatňování práva a legislativy
 • politici, poslanci, veřejná správa.

 

Konkrétní aktivity, které se budou v rámci projektu realizovat v průběhu roku 2012:

 • 14 tématických konferencí ve všech krajích ČR
 • 30 workshopů v regionech
 • provedení dotazníkového šetření formou testů znalostí v oblasti problematiky OZP
 • vydání publikace o rozpoznávání projevů diskriminace, včetně legislativního rámce ČR, EU, OSN
 • zřízení specializované poradny pro diskriminaci OZP v rámci NRZP ČR
 • vyškolení aktivistů – dobrovolníků a vytvoření funkční sítě pro sběr dat z různých oblastí života OZP
 • zpracování návodů a doporučení pro média a širokou veřejnost
 • osvěta, zveřejňování rozsudků, soudů, stanovisek VOP, prezentace případů diskriminace OZP
 • odborné proškolení poradců v oblasti  praktického uplatňování lidských práv  osob se zdravotním postižením – uspořádání dvou odborných vzdělávacích kurzů.

Aktivity projektu jsou tak zaměřeny na jak přímou podporu OZP při uplatňování jejich lidských práv – pořádání konferencí, workshopů, podpora aktivistů, individuální a skupinové poradenství pro OZP, tak na jejich nepřímou podporu – vzdělávání poradců,doškolování právníků, vydání publikace na ochranu práv OZP, spolupráce s právnickými fakultami univerzit v ČR, osvětová práce s veřejností, překlady informací ze zahraničí, přenosy dobrých praxí.

Bližší informace o pořádaných akcích v jednotlivých regionech Vám také rádi sdělíme  na  adrese:  info@nrzp.cz a  na telefonu  266 753 424.

 

Jiří Vencl – koordinátor projektu

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit