Inovace studijního programu Aplikovaná informatika

15. 10. 2018

Název projektu: Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku

Doba realizace: 1.4.2010 – 31.3.2013

Příjemce a koordinátoři projektu: Masarykova univerzita, Doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.; Doc. PhDr. David Šmahel, PhD.

Koordinátor projektu za NRZP ČR: Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Financování projektu z prostředků: ESF, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky projektu: http://www.teiresias.muni.cz

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je inovace bakalářského programu Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky MU se současným zajištěním podpory moderních technologií pro podporu výuky, což se týká zejména metod e-learningu a podpory výuky pomocí multimediálních prostředků. V rámci projektu bude vytvořeno či inovováno celkově 18 předmětů v rámci bakalářského programu Aplikovaná informatika zaměřených na oblast Sociální informatiky, které rozšíří a zkvalitní celkovou nabídku předmětů na fakultách informatiky a sociálních studií. Jde o předměty Sociální aspekty informatiky a asistivní technologie, Řečová interakce a sociální sítě, Seminář z asistivních technologií, Projekt ze sociální informatiky, Informační společnost, Vývoj aplikací a uživatelských rozhraní, Základy informatiky, Environmentalistika, Základy databázových a informačních systémů, Teorie a výzkum informační společnosti, Nová média a proměny veřejné sféry, Člověk, společnost a internet, Psychologie a internet a další (celý výčet předmětů viz Klíčové aktivity 1 a 2). Studium těchto předmětů v rámci zmíněných fakult umožní studentům nahlédnout na zajímavé mezioborové přesahy. Ve spolupráci s partnery bude realizováno zapojení studentů v rámci projektu do praxe a aplikací ve formě stáží a bakalářských prací. Cílem projektu „Inovace bakalářské programu Aplikovaná informatika se zaměřením na sociální informatiku“ je rovněž vytvoření pestřejší nabídky studia jak pro potenciální studenty Fakulty informatiky MU, tak i pro potenciální studenty Fakulty sociálních studií, a to v oblasti, která je mimořádně atraktivní jak svou aktuálností, tak i možnostmi uplatnění absolventů studia tohoto oboru. Ve svém důsledku je tak cílem projektu saturace trhu práce v oblasti Sociální informatiky, mající za následek zvýšení produktivity v oblasti informačních technologií souvisejících s dynamikou sociálního vývoje společnosti a v kontextu integrace informační infrastruktury České republiky v Evropské unii.

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je inovace mezioborového bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Masarykově univerzitě o nové, velmi aktuální a společensky důležité obory, zahrnované do oblasti označované jako Sociální informatika. Projekt je zaměřen na studenty se zájmem o současné informační technologie, otázky související s dopadem informačních technologií ve společnosti, s vytvářením informační společnosti, a související problematiku. Nově zavedené a inovované předměty (celkem 18 předmětů) budou studentům prezentovat sociální rozměr rozvoje informačních technologií ve společnosti, problémy související s tímto vývojem a nové perspektivní oblasti výzkumu a aplikací. Předměty budou podporovány s využitím současných informačních technologií pro podporu výuky, s využitím e-learningu a multimediálních přístupů, a budou s podporou partnerů projektu zavedeny a vyučovány tak, aby reprezentativně pokryly oblast odpovídající nynějšímu stavu výzkumu v oboru Sociální informatiky.

Klíčové aktivity:

  • Příprava a zavedení nových předmětů
  • Inovace stávajících předmětů
  • Podpora e-learningu
  • Odborné konzultace, školení lektorů odborníky z praxe, stáže a zadávání témat bakalářských prací pro studenty
  • Propagace oboru.

Partneři projektu:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit