Athéna na cestách

15. 10. 2018

Doba realizace projektu: 1.6.2009 – 31.5.2011

Koordinátor – nositel projektu: Kazuist s.r.o. – regionální poradenské a informační centrum

Realizátor za NRZP ČR: Ing. Dagmar Lanzová a Jiří Vencl

Finanční podpora: z prostředků ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Cíle projektu: Podporovat rozvoj lidských zdrojů v oblasti bezbariérového cestování, zejména rozvojem kapacit a informovanosti aktérů veřejného i soukromého sektoru na místní a regionální úrovni šířením ezinárodních zkušeností a dobrých praxí, a napomáhat zlepšování politik a strategií v dané oblasti na základě podnětů získaných v rámci mezinárodní spolupráce.

Specifické cíle:

  • představit bezbariérové cestování jako oblast s potenciálem pro rozvoj zaměstnanosti a uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce
  • Motivovat k podpoře prosazování bezbariérové cestování do praxe a ke vzájemné spolupráci zapojením do tématické sítě
  • Získat mezinárodní zkušenosti a podněty zapojením do evropských aktivit a iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojů v sektoru bezbariérového cestování
  • Využít příklady dobré praxe rozvoje lidských zdrojů z evropských zemí a přispět k rozvoji jednotné informovanosti v oblasti bezbariérového cestování v ČR
  • Podpořit sociální integraci osob se zdravotním postižením

Aktivity projektu jsou orientovány zejména na rozvoj vzdělanosti zaměstnanců institucí působících ve prospěch cílových skupin na trhu práce a rozvoje bezbariérového cestování v praxi, tedy na odstraňování tzv. měkkých bariér. Klíčové aktivity se zaměřují na sdílení zahraničních přístupů a dobrých příkladů a ověření jejich inspirativního využití v podmínkách ČR při komunikaci s cílovými skupinami a jejich zapojením do projektu.

Mezinárodní partner projektu:

ENAT (European Network for Accessible Tourism), evropská organizace sdružující soukromé a veřejné, neziskové, akademické a další subjekty, jejichž cílem je zpřístupnit cestování všem, tedy i osobám, které mají omezené možnosti z důvodu zdravotního postižení, věku, chronických onemocnění či dočasných úrazů apod. ENAT je progresivní organizace, kterou lze považovat za hlavního hráče v prosazování všech otázek souvisejících s problematikou bezbariérového cestování v Evropě, jako např.: prověřování přístupnosti, tvorba standardů přístupnosti, poradenství, vzdělávání zaměstnanců a dalších aktérů působících na rozvoj oblasti, destinační marketing, tvorba politik aj. ENAT vytváří nové nástroje pro podporu cestování přístupného všem občanům a hovoří za všechny aktéry v oblasti bezbariérového cestování na úrovni nejvyšších orgánů EU.

Mezi klíčové společné mezinárodní aktivity patří sdílení dobrých praktik a výměna zkušeností na společných akcích a také prostřednictvím průběžného monitoringu inovativních nástrojů a produktů, které se osvědčily v zahraničí jako nástroje řešení problematiky začleňování skupin ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. Výsledkem mezinárodní spolupráce bude např. sborník příspěvků z mezinárodní konference, sběr podkladů pro knihovnu dobrých příkladů a knihovnu turistických průvodců zveřejněné na webových stránkách projektu a přístupné pro všechny cílové skupiny projektu.

Partneři projektu:

KAZUIST, spol. s r.o. (příjemce) zahájil svou činnost v roce 1991 zaměřenou na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti podnikání. V roce 1992 získal statut Regionálního poradenského a informačního centra (RPIC) a stal se součástí celorepublikové sítě RPIC. Kromě poradenské činnosti se již několik let úspěšně věnuje projektovým aktivitám v oblasti  rozvoje lidských zdrojů a integraci osob znevýhodněných na trhu práce. V posledních 6 letech řídil projekty v rámci Iniciativy Společenství Equal a získal tak potřebné zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce a vedení projektových partnerství. Kromě těchto i dalších projektů se žadatel zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím organizování různých školení a kurzů.  V tomto projektu je kromě role řídící organizace partnerství a mezinárodní spolupráce také garantem diseminace a mainstreamingu výstuůů mezinárodní spolupráce do praxe v Moravskoslezském kraji.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je součástí evropského i světového hnutí osob se zdravotním postižením a dlouhodobě se zabývá zpřístupňováním životního prostředí osobám se zdravotním postižením. Partner bude garantem za diseminaci a mainstreaming výstupů mezinárodní spolupráce do praxe v ČR, konkrétně v Praze a na národní úrovni. Bude zapojen do vývoje a prosazování motivačního systému ve směru k osobám se zdravotním postižením a budou využity jeho zkušenosti při vývoji inovativních produktů/nástrojů, zejména při přípravě příručky o bezbariérovém cestování.

NRZP ČR v projektu zastupují: Ing. Dagmar Lanzová a Jiří Vencl

Občanské sdružení TRIANON – ČECHY vzniklo v roce 2003 a zabývá se integrací osob se sníženou schopností pohybu a orientace do pracovního a společenského života. Partner bude garantem za diseminaci a mainstreaming výstupů mezinárodní spolupráce do praxe v ČR, konkrétně v Královéhradeckém a Jihočeském kraji. Současně budou využity jeho zkušenosti při vývoji inovativních nástrojů/produktů, a to zejména při přípravě příručky o bezbariérovém cestování, a bude zapojen do vývoje a prosazování motivačního systému ve směru k osobám se zdravotním postižením.

Mezinárodní partnerství bylo uzavřeno s mezinárodním sdružením ENAT (European Network for Accessible Tourism), který vznikl v roce 2006 vytvořením sítě více než 450 členů z 57 zemí včetně členských zemí EU. Od roku 2008 je registrován jako nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Své národní koordinátory má dnes v 9 zemích Evropy (Belgie, Holandsko, Španělsko, Švédsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, Rakousko, Itálie). Žadatel a jeho partneři spolupracují s ENAT na základě Smlouvy o mezinárodním partnerství. Partnerství s ENAT umožní prostřednictvím jediného partnera spolupracovat, setkávat se a sdílet zkušenosti a poznatky se soukromými i veřejnými institucemi odborné či akademické obce z mnoha evropských zemí, kteří jsou členy sítě. ENAT vytvoří metodiku evaluace výsledků mezinárodní spolupráce, která bude použita pro závěrečné vyhodnocení projektových výstupů a výsledků.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit