Poslání, cíle a zásady Poradny NRZP ČR

Poslání

Posláním Poradny NRZP ČR je poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory v rámci celé České republiky.  Poradenství je poskytováno v oblasti výběru vhodné sociální služby v regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním postižením, problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, problematice bydlení pro OZP, dluhové poradenství, odstraňování architektonických bariér, tematice přístupnosti prostředí, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a to tak, aby výsledkem poskytované služby byl informovaný klient, který je schopen řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami a mohl tak nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí.

 

Cíle

 1. Cílem Poradny NRZP ČR je poskytnout klientovi dostatečné množství informací, díky kterým se bude lépe orientovat ve své nepříznivé sociální situaci, kterou bude schopen řešit svými vlastními silami a bude tak docházet ke snížení jeho závislosti na síti sociálních služeb.
 2. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta, především jeho kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem řešení nepříznivé sociální situace.

Zjednodušení cílů:

 1. Informovaný klient
 2. Samostatný klient

Definice NSS pro poradnu NRZP ČR Nepříznivá sociální situace vznikla přímým následkem zdravotního postižení nebo věku zájemce o službu. Nepříznivá sociální situace může být výjimečně i stav, kdy zájemce o službu není schopen řešit svoji situaci sám z důvodu zdravotního omezení nebo vysokého věku.

Zásady:

 1. Úcta k osobnosti klienta – zachovávání důstojnosti a respektování potřeb a zájmů klienta
 2. Svobodné rozhodování – poradce vytváří prostor pro informované rozhodnutí klienta, respektuje jeho osobní zájmy a přání.
 3. Jednání v zájmu a ve prospěch klienta – poradce usiluje o to, aby klient znal svá práva a povinnosti a dokázal vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
 4. Podpora aktivity klienta – poradce spolu s klientem objektivně vyhodnocuje skutečné potřeby klientů a své aktivity zaměřuje k jejich naplňování, klade důraz na účast klienta v procesu poradenství při řešení nepříznivé sociální situace
 5. Individuální přístup – každý klient je vnímán jako individualita i s jeho zdravotním postižením, potřebami, názory, přáními a postoji.
 6. Nestrannost – služba je nezávislá na subjektech, které se podílejí na řešení nepříznivé sociální situace klienta, zejména pak na poskytovatelích a zadavatelích služeb, místních orgánech veřejné správy, komunitních autoritách. Princip nezávislosti je realizován i ve vztahu ke klientovi
 7. Motivace – poradce se snaží klienta motivovat při řešení jeho nepříznivé sociální situace a to tak, aby byl nadále schopen setrvávat ve svém přirozeném prostředí
 8. Nediskriminační přístup – poradenství je poskytováno všem klientům bez rozdílu, jsou dodržovány zásady rovného přístupu (zejm. bez ohledu na druh handicapu nebo věk)
 9. Anonymita a důvěrnost – při poskytování poradenství je respektováno právo klienta vystupovat anonymně, poradce zachovává mlčenlivost o svěřených informacích klienta
 10. Bezplatnost – poradenství je poskytováno bezplatně. Náklady na službu jsou hrazeny z dotace poskytovatele a z dalších zdrojů, které zajišťuje poskytovatel služby.

Okruh osob

– občané se zdravotním postižením

– senioři

– opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupcům z řad členů domácnosti a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností

– rodičům, rodinným příslušníkům

– pečujícím osobám

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek potřebných informací. Jedná se jak o klienty – uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty – uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.  

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována okruhu osob vymezenému § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba nezajišťuje: 

poradenskou činnost v oblastech, které jsou obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny speciálním institucím či osobám (např. zákon č. 5/1996 Sb. o advokacii)

– zastupování/doprovázení, např. při jednání před správními orgány, jinými orgány veřejné moci a při soudních jednáních, nebo v jiných, zejména soukromoprávních záležitostech, např. při jednání o uzavírání smluv; nezajišťuje doručování podání příslušným správním orgánů, jiným orgánů veřejné moci a soudům

Služba není určena osobám pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy, omamné látky apod.), osobám agresivním a osobám ohrožujícím zdraví nebo život poradců nebo ostatních klientů poradny

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit