Informace o službách Poradny NRZP ČR

1. Komu jsou naše služby určeny?

 • Občanům se zdravotním postižením
 • Seniorům
 • Opatrovníkům a podpůrcům osob s narušenou schopností právně jednat, zástupcům z řad členů domácnosti a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
 • Rodičům, rodinným příslušníkům a osobám pečujícím
 • Poradna poskytuje své služby občanům celé ČR

2. Služba je poskytována v souladu s právním řádem ČR, zejm. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s etickým kodexem pracovníků NRZP ČR, dle kterého jsou pracovníci povinni např. zachovávat mlčenlivost.

Posláním Poradny NRZP ČR je poskytování odborného sociálního poradenství (oblasti poradenství jsou uvedeny v bodě 9) a to tak, aby výsledkem poskytované služby byl informovaný klient, který je schopen řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami a mohl tak nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí.

3. Při využití služby máte právo vystupovat anonymně.

4. K jednání si můžete přizvat další osoby

5. Smlouva a záznam o průběhu služby Poradny NRZP ČR

S klienty je uzavírána ústní smlouva o poskytování poradenství. O průběhu jednání je vždy pořizován zápis do evidence klientů, zaznamenávány jsou jen informace nezbytné pro poskytnutí kvalitního poradenství.

Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. Do své osobní karty může klient po dohodě nahlédnout.

Zápis od anonymního klienta může být poskytnut k nahlédnutí jen bezprostředně po poskytnutí služby (zpětné dohledání anonymních zápisů není možné).

6. Služby Poradny NRZP ČR vám mohou být poskytovány osobně, telefonicky (např. prostřednictvím online tlumočnické služby např. Tichý svět a jiné), elektronicky (e-mail), písemně (dopis) jste-li neslyšící, můžete získat informace také prostřednictvím SMS. Pozor, SMS se hodí jen pro krátké a jednoduché dotazy.

V pražské poradně je k dispozici poradce ovládající znakový jazyk, regionální poradny je třeba navštívit v doprovodu tlumočníka. Nemáte-li svého tlumočníka, pošlete SMS a poradci, Vám pomohou tlumočníka objednat. (V současné době je nutné navštívit poradnu s tlumočníkem do znakového jazyka)

7. E-mailové dotazy jsou vyřizovány ve lhůtě 7 pracovních dnů.

8. Nabízíme:

 • Možnost osobní konzultace se sociálním pracovníkem
 • Možnost osobní konzultace s právníkem (jen po předchozím objednání)
 • Poradenství pro odstraňování bariér (jen po předchozím objednání)

 

9. Poskytujeme sociální poradenství v těchto oblastech:

 • Výběr vhodné sociální služby v regionu
 • Konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • Nemocenské a zdravotní pojištění
 • Důchody a důchodové pojištění (pozor, neděláme výpočty důchodů)
 • Příspěvek na péči
 • Dávky státní sociální podpory
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P)
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Konzultace při výběru kompenzačních pomůcek (základní poradenství), dávky a příspěvky na úhradu kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanské právo (vč. rodinného) a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Dluhové poradenství
 • Odstraňování architektonických bariér a tematika přístupnosti prostředí
 • Problematika bydlení pro OZP
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

10. Naše další aktivity:

 • Podílení se na pořádání konferencí zaměřených na problematiku zdravotně postižených
 • Přednášková činnost (sociálně-právní tématika)
 • Publikační činnost

11. Kdy Vám nemůžeme vyhovět?

 • Pokud je klient agresivní, ve stavu akutní intoxikace, chová se vulgárně, vyhrožuje fyzickým napadením, svým zápachem a výrazně zanedbaným zevnějškem obtěžuje další klienty nebo pracovníky poradny.
 • Pokud je kapacita poradny naplněna, tedy např. v případě, že v poradně je přítomen klient, který se dostavil před Vámi, a další předem objednaní klienti čekají v čekárně. V tomto případě Vám však nabídneme jiný termín konzultace.
 • Vámi požadovanou službu neposkytujeme (tj. chcete něco, co není uvedeno v bodě 9), můžeme Vám však pomoci požadovanou službu vyhledat a říci, kde vám mohou pomoci.
 • Když nepatříte do naší cílové skupiny, tedy např. když nejste osoba se zdravotním postižením ani senior, ani osoba blízká seniora či osoby se zdravotním postižením.
 • Důvodem pro odmítnutí klienta je také zjištění, že klient v kauze, se kterou se obrací na Poradnu, je již právně zastupován zvoleným nebo přiděleným právním zástupcem a to, v souladu se zákonem o advokacii.
 • Budete-li chtít poradenství, přestože jsme smlouvu v posledních 6 měsících s vámi vypověděli (důvod – porušení pravidel naší poradny – viz § 91 Zákona č. 108/2006 Sb.,).
 • Poradenství se poskytuje v provozní době Poraden (viz adresář poraden). Žádáte-li poskytnutí služby mimo tento čas, budete odkázáni na provozní dobu, případně objednáni.

12. Co vám nemůžeme nabídnout:

 • Zastupování/doprovázení, např. na úřadech a při soudních jednáních atd., nebo v jiných záležitostech např. při jednání o uzavírání smluv.
 • Nesepisujeme podání ať již ke správním či státním orgánům, pomůžeme vám však při jejich sestavování a to formou poradenství a podpory. Nenapíšeme je tedy za vás, ale pouze s vámi.

13. Spolupráci s naší poradnou můžete kdykoli ukončit a to i bez udání důvodu.

14. Stížnosti, náměty, podněty a připomínky

Nejste-li spokojeni s našimi službami, máte právo podat stížnost. Stížnost můžete podat na formuláři, který je k dispozici v čekárně v každé poradně, požádat o sepsání stížnosti můžete kteréhokoli pracovníka Poradny nebo ji sepsat vlastními slovy a zaslat do poradny a to prostřednictvím e-mailu (viz adresář poraden), dopisem nebo osobním podáním kterémukoli poradci v kterékoli naší poradně.

Vaše stížnost bude vyřízena v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Uvedete-li v textu stížnosti své kontaktní údaje, budete o vyřízení stížnosti písemně informováni.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit