• Úvodní stránka
  • Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s.

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s.

28. 1. 2019

Název organizace: Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.
Zkratka: Sdružení CMP (SCMP)
Sídlo organizace: Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5
Telefon: 776 721 519, 777 610 827
E-mail: scmp@volny.cz
Web: www.sdruzenicmp.cz,
Počet členů k 16.8.2003: 1300
Představitelé organizace: Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – předseda Brigita Prokopenková – místopředsedkyně Drahoslava Kolací – jednatelka Sdružení CMP

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace je členem mezinárodní organizace SAFE a má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Osoby postižené cévní mozkovou příhodou ( dále jen CMP ), osoby ohrožené vznikem této choroby a osoby s jiným poškozením zdraví se symptomatickými příznaky obdobnými poškození CMP. Osoby se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Naše činnost je orientována do dvou hlavních aktivit, a to je pořádání čtrnáctidenních rekondičních pobytů, zřizování a provoz klubů CMP, mezi další činnosti patří sociální a zdravotní poradna a pořádání odborných seminářů a školení.

Rekondiční pobyty pro postižené cévní mozkovou příhodou jsou určeny pro postižené pacienty v kompenzovaném stavu po příhodě, chodící, v případě nutnosti s doprovodem. Smyslem čtrnáctidenního rekondičního pobytu je intenzivní doplňková rehabilitace, při které se účastník zároveň učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací. Náplň celodenního programu je skupinová a individuální léčebná fyzioterapie a psychoterapie, při poruchách řeči logopedická terapie, dle možností i ergoterapie. Součástí programu je nácvik používání kompenzačních pomůcek k soběstačnosti v denních činnostech, seznámení s principy správné životosprávy, večerní besedy,společenské večírky, vycházky do přírody a výlety do okolí. Vzhledem k faktu, že v naší republice neexistuje metodika ucelené rehabilitace v rámci zdravotnictví pro pacienta po akutní fázi cévní mozkové příhody, naše sdružení částečně supluje tento závažný nedostatek kvalifikovanou doplňkovou zdravotní péčí především na rekondičních pobytech. O rekondice zaznamenáváme každoročně rostoucí zájem jak ze strany pacientů a jejich rodin, tak ze strany ošetřujících lékařů. Je to způsobeno prokazatelným zlepšením zdravotního stavu účastníků i po uplynutí delší doby od příhody. Každý pobyt zajišťuje zdravotnický tým v počtu 6 – 8 osob, vedoucí pobytu je lékař, obvykle neurolog nebo internista, dále logoped, psycholog a čtyři fyzioterapeuti, případně ergoterapeuti.

 

Věková struktura členů organizace (převažující):

Dospělí (27 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit