Informace č.: 27 – 2024 (Novela zákona o DPH – vratka daně za automobil)

20. 3. 2024

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnilo vypořádání připomínek k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jak asi víte, Ministerstvo financí ČR navrhuje, aby byl zrušen § 85 zákona, který stanoví, že osoba, které byl přiznán příspěvek na nákup kompenzační pomůcky – osobní automobil, může požádat o vrácení DPH až do výše 100 000,- Kč. NRZP ČR podala zásadní námitku proti tomuto návrhu.

Dnes jsme na jednání velmi razantně uvedli, že trváme na naší zásadní připomínce, která se týká zrušení úpravy vrácení daně z přidané hodnoty osobám se zdravotním postižením (příjemcům příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla), kterou obsahuje ustanovení § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ve své zásadní připomínce jsme odůvodnili, proč trváme na zachování vratky DPH u výše popsaných osob.

Zdůrazňujeme, že vratku DPH využívá v průměru 1 200 osob ročně a maximální roční snížení výběru DPH může činit maximálně 120 miliónů Kč. Nemůžeme souhlasit s tvrzením MF ČR, že ustanovení o vratce DPH je diskriminační vůči osobám se zdravotním postižením, které se rozhodnout koupit motorové vozidlo, od jiné osoby, která není plátcem DPH nebo je tento automobil pořízen z jiného členského státu, kde opět dodavatelem není osoba registrovaná k dani. Takové tvrzení není logické, protože zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením stanoví podmínky přiznání dávky. Pokud splní žadatel uvedené podmínky o přiznání dávky, tak má automaticky nárok na vratku DPH. Není pravda, že vratku DPH není možné vrátit při koupi starších vozů. MF ČR velmi dobře ví, že v takovém případě se vrací DPH z rozdílu cen mezi nákupní a prodejní cenou vozu.

Připomněli jsme, že automobily z příspěvku na nákup motorového vozidla si pořizují zpravidla občané aktivní, kterým automobil pomáhá k integraci do společnosti, a to především k pracovní činnosti, ke studiu a podobně. Další skupinou jsou rodiče dětí se zdravotním postižením, kteří vůz potřebují k přepravě dítěte se zdravotním postižením do škol, rehabilitačních zařízení a mimoškolních aktivit.

Na dnešním jednání MF ČR argumentovalo, že jsou ochotni finanční prostředky, o které by se zvýšil výběr DPH, pokud vratka daně bude zrušena, převést na MPSV ČR s tím, že by se o tyto finanční prostředky zvýšila dávka na nákup motorového vozidla. Uvedli jsme, že pokud součástí zákona o dani přidané hodnoty bude současně novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, kde bude maximální částka na pořízení motorového vozidla zvýšena z 200 000,- Kč na 300 000,- Kč, tak budeme s takovou změnou souhlasit. Rovnou jsme si však vyhradili, že takový návrh musíme napřed vidět a posoudit jej, aby nedošlo k nějaké časové prodlevě a podobně. Jinak trváme na této naší zásadní připomínce.

Vážení přátelé, o dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit