Informace č.: 37 – 2023 (Jednání s ministrem financí o příspěvku na péči)

5. 5. 2023

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 4. 5. 2023 se uskutečnilo jednání vedení NRZP ČR s ministrem financí panem Zbyňkem Stanjurou ve věci zvýšení příspěvku na péči v jednotlivých stupních.

Koncem měsíce ledna letošního roku předalo ministerstvo práce a sociálních věcí do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. NRZP ČR podala k návrhu zákona řadu připomínek. Sdělili jsme panu ministrovi Zbyňku Stanjurovi, že z pohledu komunity lidí, kteří jsou závislí na sociálních službách, je nejdůležitější věcí návrh na valorizaci příspěvku na péči v jednotlivých stupních míry závislosti. MPSV ČR ve svém návrhu zákona navrhuje začlenit pravidelnou valorizaci příspěvku na péči ve stupních II. až IV. a současně navrhuje zvýšit výši příspěvku na péči v I. stupni ze současné částky 880,- Kč na 2000,- Kč měsíčně. NRZP ČR s tímto návrhem souhlasila. Situace se však významně změnila, protože se ukázalo, že platnost zákona nebude od 1. července 2023, jak je v návrhu zákona uvedeno. Současně došlo k výrazné redukci valorizace důchodů a připravovaný návrh MPSV ČR na novelizaci zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění signalizuje další významnou změnu valorizace důchodů v závislosti na míře inflace.

V souvislosti s výše uvedeným, předložila NRZP ČR návrh na jednorázové navýšení příspěvku na péči, a to takto:

1)           Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let se zvyšuje a za kalendářní měsíc činí:

  • 3 630 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost)
  • 7 260 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost)
  • 15 290 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost)
  • 21 120 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost)

Odůvodnění:

Navrhujeme zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních o 10 % s účinností od platnosti zákona. MPSV ČR zde nenavrhuje žádnou úpravu ani v I. stupni, proto navrhujeme toto řešení. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla v roce 2016. V roce 2018 byla upravena pouze výše příspěvku na péči ve III. a IV. stupni. Od té doby došlo k navýšení cen za služby naposledy od 1. 1. 2023 změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb. Zvyšováním cen se pro klienty zhoršuje dostupnost sociálních služeb, a tak zvýšení výše částek příspěvku na péči, je jediné schůdné řešení, jak navrátit dostupnost sociálních služeb alespoň na míru roku 2016.

2)           Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let se zvyšuje a za kalendářní měsíc činí:

 

  • 2 000 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost)
  • 6 400 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost)
  • 14 080 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost)
  • 21 290 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost)

Odůvodnění:

Navrhujeme zvýšení příspěvku na péči ve II. stupni o 2000,- Kč, protože vlivem valorizací dochází k neustálému prohlubování rozdílu mezi II. a III., případně IV. stupněm. Tento rozdíl neodpovídá rozdílu rozsahu péče mezi stupni II. a III. Panu ministrovi jsme sdělili, že NRZP ČR chápe současnou složitou hospodářskou situaci, proto navrhujeme pouze částečné vyrovnání rozdílu mezi stupni II. a III. tak, aby stupeň II. alespoň částečně odpovídal rozsahu poskytované péče. Současně jsme navrhli 10 % valorizaci pro stupně III. a IV., tak jako v bodě 1) se stejným odůvodněním.

Pana ministra Zbyňka Stanjuru jsme upozornili na dokument „Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR“, který se zaměřil na kupní sílu jednotlivých dávek ve vztahu k míře inflace. Studie upozorňuje na propad kupní síly příspěvku na péči ve II. stupni míry závislosti, kdy jeho reálná výše odpovídá hodnotě 73 % hodnoty z roku 2012. Studie však nereflektuje letošní inflaci, takže hodnota příspěvku na péči je ve skutečnosti ještě nižší, než uvádí zmíněná studie.

Vzhledem k současné situaci veřejných rozpočtů jsme panu ministrovi financí připravili i finanční dopad našich návrhů. V rozpočtu kapitoly MPSV ČR na rok 2023 je na příspěvek na péči rozpočtována částka ve výši 37 615 482 820,- Kč. Vzhledem k tomu, že podle statistických dat došlo k poklesu příjemců příspěvků na péči, a to jako důsledek covid – 19, který se projevil vyšší úmrtností lidí nad 60+ let, by neměla navržená částka v rozpočtu být překročena (Pokles příjemců příspěvku na péči mezi roky 2019 – 2022 byl 8 tisíc osob). Návrh NRZP ČR předpokládá v zásadě 10 % navýšení příspěvku na péči ve všech stupních s výjimkou I. stupně míry závislosti u dospělých osob, kdy MPSV ČR samo navrhuje zvýšení příspěvku a dále s výjimkou II. stupně míry závislosti také u dospělých osob, kde navrhujeme vyšší navýšení. S přihlédnutím k uvedeným výjimkám a počtu příjemců dávky v jednotlivých stupních, lze odhadnout, že návrh NRZP ČR by vedl k růstu ročních výdajů na příspěvek na péči maximálně o 10 % proti současné výši výdajů, tedy asi o 3 760 000 000,- Kč.

Vážení přátelé, pan ministr Zbyněk Stanjura s námi velmi vážně hovořil o rozpočtu na sociální služby, přihlásil se k tomu, že považuje péči v domácím prostředí a rodinnými příslušníky za nejlepší, z hlediska potřeb lidí závislých na péči a také rozumí našemu argumentu, že tato péče je nejen nejlepší, ale také nejlevnější. Uvedl, že v žádném případě nepředpokládají, že by došlo k nějakému snižování výdajů na sociální služby a uznal, že naše důvody pro navýšení příspěvku na péči jsou skutečně vážné, a že je potřeba se zvýšením příspěvku vážně zabývat. Diskuse se vedla i v obecnější rovině, jak pojmout financování sociálních služeb, jaké zdroje je možné využít na sociální služby a podobně. Závěr byl takový, že pan ministr náš podklad, který jsme mu předali, bude používat při dalších jednáních. Zdá se, že to není poslední diskuse s panem ministrem, a že je vůle k tomu, aby došlo k úpravám výše příspěvku na péči v jednotlivých stupních. Nebyl však řečen žádný časový horizont.

Vážení přátelé, domníváme se, že v dané situaci napjatých rozpočtů jsme dosáhli maxima možného a je zřejmé, že jsou otevřené dveře k vážné diskusi o navýšení příspěvku na péči.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit