Informace č.: 101 – 2022 (Podrobnosti ke zvýšenému příspěvku na mobilitu)

8. 12. 2022

Vážení přátelé,

obdrželi jsme dotaz, jak je to u osob, které používají venkovní plicní ventilaci, a přitom jim nebyl přiznán příspěvek na mobilitu. Bohužel, tito lidé, a my věříme, že těchto lidí je minimum, nemohou uplatnit žádost o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2000,- Kč z důvodů používání oxygenerátorů nebo podobných zařízení, které jsou zapůjčeny z veřejného zdravotního pojištění. Je potřeba se vždy snažit získat standardní příspěvek na mobilitu, a to z důvodu problémů v mobilitě nebo v orientaci. Jiné řešení není.

Obdrželi jsme již odpověď od Svazu zdravotních pojišťoven na náš dotaz ve věci vydávání potvrzení zdravotních pojišťoven o zapůjčení přístrojů na venkovní plicní ventilaci z veřejného zdravotního pojištění. Toto potvrzení je nezbytné pro podání žádosti o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2000,- Kč měsíčně jako kompenzaci za výrazné zvýšení spotřeby elektrické energie z důvodu používání výše uvedených přístrojů.

Jak získat potvrzení od pojišťovny:

V případě, že pojištěnec nebude moci svou pojišťovnu požádat o vydání potvrzení osobně, může se nechat při vyřizování zastupovat jinou osobou. Může se tak stát:

–              Na základě písemné plné moci, kterou pojištěnec udělí svému zástupci, kterého pověří vyřízením. Podpis této plné moci nemusí být úředně ověřený. V případě tohoto řízení nerozhoduje, zda se bude jednat o tzv. „generální“ plnou moc, tedy tu, kterou uděluje pojištěnec plnou moci svému zástupci ke všem jednáním v jeho prospěch kdekoli, nebo o speciální plnou moc, udělenou pouze k tomuto jednání s pojišťovnou. Nerozhoduje ani to, zda je plná moc časově omezená, nebo neomezená. Forma plné moci tedy není striktně stanovena.

–              Pojištěnce můžou zastoupit i zákonní zástupci, což se týká především nezletilých pojištěnců.

–              Pojištěnce může zastoupit i soudem určený opatrovník (pokud takového pojištěnec má). Zde ovšem může nastat v případě rozsahu práv opatrovníka a opatrovance pochybnost o tom, zda je opatrovník k výkonu takového úkonu za svého opatrovance oprávněn. Proto je nutné pojišťovně při jednání předložit i samotné rozhodnutí soudu o určení opatrovníka a stanovení rozsahu jeho práv ve vztahu k opatrovanci (pojištěnci). Opatrovník nemůže překročit oprávnění, svěřená mu soudem k ochraně zájmů opatrovance.

–              Pojištěnec může využít i nejběžnější způsob zastoupení a tím je zastoupení členem jeho domácnosti. Toto zastoupení při jednání o vydání potvrzení bude nejspíš nejčastější. Typicky jde o zastupování manželem/kou, partnerem/kou, přítelem/kyní, dětmi, prarodiči, sourozenci). Může však jít i o zastoupení jinou osobou, která žila s pojištěncem před tímto zmocněním alespoň 3 roky ve společné domácnosti. U těchto osob, které nejsou s pojištěncem příbuzné, však bude pro ně obtížnější dokladovat život s pojištěncem ve společné domácnosti. U osob bez duševní poruchy (pojištěnců) toto zastoupení členy domácnosti bude třeba realizovat pomocí udělení písemné plné moci výše uvedeným způsobem. U osob (pojištěnců), jimž brání duševní porucha samostatně právně jednat, se ke vzniku zastoupení členem jeho domácnosti vyžaduje schválení soudu.

Vážení přátelé, z odpovědi Svazu zdravotních pojišťoven vyplývá, že bude nutné si osobně dojít na svou zdravotní pojišťovnu pro potvrzení nebo potvrzení bude vydáno výše uvedeným osobám, které se dostaví na zdravotní pojišťovnu za klienta osobně.

MZ ČR a MPSV ČR ještě dolaďují metodiku právě ve věci potvrzení o zapůjčení přístrojů na venkovní plicní ventilaci. Jakmile bude tato informace k dispozici, tak vám ji samozřejmě pošleme.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit