Informace č.: 100 – 2022 (Úplné informace o příspěvku na mobilitu)

1. 12. 2022

Vážení přátelé,

dne 30. 11. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 1. 12. 2022 nabývá novela zákona účinnosti. Obdrželi jsme informace od paní ředitelky Kateřiny Jirkové z MPSV ČR, které vám tlumočíme.

Hlavní změny se týkají především příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na svislou zdvihací plošinu nebo šikmou zvedací plošinu. Zavádí se rovněž zjednodušení dokládání dokumentů.

Novela přináší zvýšení příspěvku na mobilitu z dosavadní částky 550 Kč na 900 Kč. Dávka ve výši 900 Kč náležející za měsíc listopad bude poprvé vyplacena v měsíci prosinci. Všem příjemcům příspěvku na mobilitu, kterým se dávka již vyplácí, bude příspěvek v nové výši zaslán automaticky a nebudou muset v této věci nic dělat.

Dále novela zavádí částku příspěvku na mobilitu 2 900 Kč pro osoby, které využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. Zdravotně postižené osoby, jichž se bude zvýšená částka příspěvku týkat, musí Úřadu práce ČR doložit o využívání zdravotnického prostředku potvrzení zdravotní pojišťovny. Oficiální formulář pro potvrzení není stanoven, nicméně z potvrzení musí být patrny následující skutečnosti: osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození případně číslo pojištěnce); že se jedná o zdravotnický prostředek, který novela zmiňuje; údaj od jakého data je zdravotnický prostředek využíván a údaj, že je zdravotnický prostředek využíván po celý kalendářní měsíc.  Jako potvrzení je možné využít a doložit smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku. Smlouva však musí obsahovat všechny údaje, které jsou vyžadovány na potvrzení od zdravotní pojišťovny. Potvrzení zdravotní pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře. Příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč bude náležet poprvé za měsíc prosinec, bude tedy vyplacen v lednu 2023. Aby bylo vše jasné, tak zdůrazňujeme, že ten, kdo má příspěvek na mobilitu, tak v prosinci 2022 dostane automaticky 900,- Kč a během prosince si musí požádat o zvýšení dávky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. V lednu 2023 by pak byla vyplacena částka 2900,- Kč.

MPSV ČR požádalo Ministerstvo zdravotnictví, aby o výše uvedeném informovalo zdravotní pojišťovny. Na zdravotní pojišťovny se obrátila i NRZP ČR, ale zatím nemáme žádnou reakci.

Zvyšuje se maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny z dosavadní částky 400 000 Kč na 500 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku za 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se nemění, a i nadále činí 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, byl-li poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.

V řízení o příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu osoby se zdravotním postižením bude nově možné jako podklady pro rozhodnutí předkládat kopie listin. Pouze v případě, bude-li mít Úřad práce ČR pochybnosti o pravosti předložené kopie, bude požadovat předložení originálu nebo úředně ověřeného opisu listiny.

Vážení přátelé, věřím, že informace je srozumitelná.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit