• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 93 – 2022 (Informace o jednání Komise pro kategorizace zdravotnických prostředků)

Informace č.: 93 – 2022 (Informace o jednání Komise pro kategorizace zdravotnických prostředků)

7. 11. 2022

Vážení přátelé,

dne 2. listopadu se uskutečnilo jednání Komise pro kategorizace zdravotnických prostředků, kde se za NRZP ČR jednání účastnil pan JUDr. Zdeněk Žižka.

 

Snaha NRZP ČR o řešení lepší ekonomické dostupnosti zdravotnických prostředků

 

Dne 2. listopadu 2022 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Tohoto jednání se jako jeden z jejích členů velmi aktivně účastnila i NRZP ČR.  Na jednání přinesla tři, v současnosti velmi závažné, problémy. Všechny se týkají ekonomické úhrady zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a lepší dostupnosti.

Jedná se o následující okruhy problémů:

  • NRZP ČR navrhla s ohledem na velmi strmě stoupající inflaci v ČR mimořádné jednorázové zvýšení všech finančních úhradových limitů z veřejného zdravotního pojištění, obsažených v příloze č. 3 oddíl C zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění o 15%.
  • NRZP ČR navrhla opětovné zařazení několika základních prvků tzv. „bílého programu“ do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. V případě bílého programu se jedná o takové zdravotnické prostředky, které umožňují osobám s nejtěžším postižením a výraznými pohybovými problémy vykonávat toaletu a následnou hygienu.
  • NRZP ČR navrhla přeřazení všech zdravotnických prostředků do snížené 10% sazby DPH. V současnosti jsou totiž zdravotnické prostředky začleněny do 15% sazby, některé, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, dokonce do 21% sazby DPH. Tyto daně samozřejmě výrazně zdravotnické prostředky pro uživatele i pro zdravotní pojišťovny zdražují.

Celá komise v čele s jejím předsedou prof. MUDr. RNDr. Jiřím Benešem, CSc. se shodla na tom, že všechna Národní radou osob se zdravotním postižením navržená témata jsou v současné situaci velmi závažná. Velmi detailně se jimi tedy komise zabývala a podrobně je projednala. U jednotlivých bodů dospěla k následujícím závěrům.

U mimořádného zvýšení úhradových limitů z veřejného zdravotního pojištění uznala velmi naléhavou potřebu řešení, nicméně v této paušální podobě, navrhované NRZP ČR, jej nepovažovala za zcela ideální. Ve spolupráci MZ ČR tedy navrhla urychleně vytvořit krátký formulář, který bude ještě do konce roku distribuován jednotlivým prodejcům a distributorům s cílem zjistit jejich aktuální nárůst nákladů na zdravotnické prostředky jimi dodávané na trh. Cílem těchto dotazů je upravit následně i limity úhrad zakotvené v zákoně o veřejném zdravotním pojištění podle jejich aktuálně zvýšených objektivních nákladů. Časově se počítá s tím, že výsledky těchto dotazů (tedy zpětná vazba od prodejců a distributorů) by měly být k dispozici již hned z kraje roku 2023.

Ve věci „bílého programu“ se opět komise shodla na velké důležitosti opětovných úhrad těchto prvků, které nejčastěji využívají ti nejtíže postižení lidé, kteří jsou zároveň tou ekonomicky nejslabší skupinou občanů. Nepanovala však shoda na jejich opětovném zařazení do zákona o veřejném zdravotním pojištění, protože tento proces by byl poměrně zdlouhavý a náročný. Navíc je nejasné, zda lze na základě legislativy EU označit tyto prvky za zdravotnické prostředky. (NRZP ČR je přesvědčena, že to bezpochyby možné je.) komise tedy navrhuje takové řešení, že bude v nejkratším možném termínu, nejpozději však hned z kraje roku 2023 vyvoláno jednání mezi MPSV ČR a MZ ČR, které by bylo vedeno na reprezentativní úrovni příslušných náměstků, příp. samotných ministrů a za účasti odborných zástupců komise a některých pacientských organizací. Zde se rovněž předpokládá účast zástupců NRZP ČR. Z jednání by měl vzniknout mechanismus úhrad těchto prostředků od úřadu práce, ovšem za předpokladu, že se ho nebudou účastnit svým rozhodováním posudkoví lékaři. Celý proces úhrad by tak neměl být časově i jinak náročnější než úhrada těchto ZP z veřejného zdravotního pojištění.

U návrhu na přeřazení zdravotnických prostředků do snížené 10% sazby DPH došlo k obecné shodě, že současné řešení v ČR je v rámci celé Evropy ojedinělé ba přímo raritní a tudíž je potřeba ho změnit. Ve zbytku vyspělé Evropy jsou zdravotnické prostředky zařazeny do sazby DPH 10%, v několika málo zemích mají dokonce nulovou sazbu. Ve chvíli, kdy jsou v ČR ve snížené 10% sazbě DPH zařazeny takové věci, jako jsou knihy, omalovánky apod., je zcela nelogické, že jsou takto závažné věci jako zdravotnické prostředky zatříděny do vyšší daňové sazby. Tím se samozřejmě jejich cena pro konečné uživatele i pro zdravotní pojišťovny zbytečně zdražuje. U zdravotních pojišťoven to pak čerpá zbytečně prostředky z veřejného zdravotního pojištění a přelévá je do jiné kapsy státních prostředků. V konečném efektu tedy české řešení poškozuje pouze pacienty a pojištěnce.

NRZP ČR považuje toto jednání komise z pohledu svých návrhů v rámci možností za úspěšné a je přesvědčena, že jím otevřela cestu k vyřešení mnohem lepší dostupnosti zdravotnických prostředků v ČR.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR

 

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit