Informace č.: 53 – 2022 (Jak získat jednorázový příspěvek 5000,- Kč na dítě)

27. 6. 2022

Vážení přátelé,

Senát se odmítl zabývat návrhem zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, to znamená, že zbývá již podpis pana prezidenta a zákon bude platný. Rodinám s příjmem do jednoho miliónu korun hrubého bude vyplacen na každé dítě do 18 let věku jednorázový příspěvek ve výši 5 000,- korun. Jeden milión korun hrubého odpovídá mzdě přibližně 83 330,- korun hrubého měsíčně.

Vyplatit příspěvek se navrhuje všem dětem, které v červenci 2022 mají nárok na výplatu přídavku na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršili 18 let věku. Všem těmto dětem, respektive jednomu z jeho rodičů, bude příspěvek vyplacen automaticky, tedy bez žádosti.

U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovrší 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022 a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022, již příspěvek nebude vyplacen automaticky, ale musí se o příspěvek požádat. Podmínkou nároku v této situaci je podmínka trvalého pobytu a bydliště dítěte na území České republiky a podmínka rozhodného příjmu rodičů nebo rodiče, se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhla 1 milion Kč hrubého.

V situacích, kdy jednorázový příspěvek nebude vyplácen „automaticky“ s vazbou na přídavek na dítě, bude řízení o dávce zahájeno na základě elektronické nebo listinné žádosti. Tuto žádost bude možné podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy „Czech POINT“. Osoby, které nebudou moci využít elektronické podání žádosti, budou moci využít uvedená konkrétní kontaktní místa veřejné správy „Czech POINT“, která se nacházejí na obecních úřadech, krajských úřadech, matričních úřadech a také na poštách. Plné využití Czech POINTŮ na poštách bude možné s ohledem na nutnou úpravu interního systému pošt až od 1. října 2022.

Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek budou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek musí společně uhrazovat náklady na své potřeby, platí pro druha a družku.

Pro účely tohoto jednorázového příspěvku budou posuzovány příjmy rodičů, resp. osob, které budou za rodiče považovány. Za příjem budou považovány příjmy obdobné příjmům podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bez odpočtu daně z příjmů připadajících na tyto příjmy. Výši rozhodných příjmů za rok 2021 budou rodiče prohlašovat formou čestného prohlášení. Krajská pobočka Úřadu práce a ministerstvo budou oprávněni vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí údaj o výši příjmů, které jsou uvedenými institucemi evidovány pro případnou kontrolu. Zdůrazňujeme, že příspěvek na péči se do příjmů NEZAPOČÍTÁVÁ.

Údaje o výši příjmů rodičů, se kterými dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby, a který není žadatelem o příspěvek, budou vyloučeny z nahlížení ze spisu. Jedná se o opatření, které zamezí přístupu žadatele o příspěvek k výši příjmů druhého rodiče, jehož příjmy jsou podmínkou pro posouzení nároku na příspěvek.

Příjmy dítěte nejsou pro účely tohoto příspěvku započítávány. Vychází se z obdobné úpravy, jako u dávek státní sociální podpory, kdy se do rozhodného příjmu nezapočítávají příjmy nezaopatřeného dítěte ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po období červenec a srpen. Pro účely tohoto příspěvku nebudou započteny žádné příjmy dítěte, uvedené je sjednoceno, aby nedocházelo k nezvýhodnění rodin s dětmi, které si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností.

Úřad práce ČR bude vyplácet jednorázový příspěvek a zároveň také bude rozhodovat, zda příspěvek 5 000,- Kč žadateli náleží.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit