Informace č.: 1 – 2022 (Legislativa od 1. ledna 2022)

3. 1. 2022

Vážení přátelé,

nejprve si vám všem dovolujeme popřát všechno nejlepší do roku 2022. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, spokojenost a úspěch ve všem co budete dělat. Samozřejmě se těšíme na další vzájemnou spolupráci.

Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost velké množství nových zákonů a vyhlášek. Vybrali jsme ty nejdůležitější, které se nejvíce dotýkají problematiky zdravotního postižení.

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Novela zákona o nemocenském pojištění přináší změny zejména v otázce ošetřovného a nároku na otcovskou. Nově budou moci čerpat krátkodobé ošetřovné i blízcí příbuzní, kteří nebydlí s nemocným v jedné domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají. Mezi tyto osoby patří např. prarodiče, sourozenci, rodiče manželů atd. Na dlouhodobé ošetřovné by díky změnám mělo dosáhnout více lidí. Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně.

Dále se prodlužuje otcovská podpůrčí doba z 1 týdne na 2 týdny. Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních 6 týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou dovolenou.

Změny v důchodovém pojištění.

Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení důchodů přiznaných před tímto datem. Základní výměra důchodů se zvyšuje o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně. Procentní výměra všech druhů důchodů se zvyšuje o 1,3 % jejich výše. Procentní výměra všech druhů důchodů se dále zvyšuje o dodatečnou částku 300 Kč. Pokud má důchodce nárok na výplatu více důchodů, tato částka náleží pouze k důchodu, který se vyplácí v plné výši. Dochází i ke změně okamžiku, od kterého náleží navýšení důchodu. Nově navýšení náleží již od 1. 1. 20222, nikoliv až od splátky důchodu splatné v lednu. To znamená, že v lednu 2022 dostanou někteří příjemci důchodů doplatek od 2. 1. 2022 do data výplaty jejich důchodů. Novela k začátku příštího roku počítá s navýšením důchodů nad zákonnou valorizaci o 300 Kč. Tento trvalý bonus bude stejně vysoký pro všechny, bez ohledu na to, jaký důchod pobírají. Dostanou ho ale jen ti, kteří budou penzi pobírat už k začátku roku 2022. Lidé, kterým bude dávka přiznána později, na navýšení nedosáhnou. Průměrná penze by tak v příštím roce měla se započtením dodatečného zvýšení vrůst pravděpodobně o více než 800 Kč.

Změny v zákoně č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů pro OZP ke zjednodušení a zpřesnění některých postupů a řízení. Celý proces tak bude mnohem efektivnější a adresnější jak pro klienty, tak pro Úřad práce ČR. Změny zavádí novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku.

Od nového roku se seznam klientů, kteří mohou (při splnění všech zákonem stanovených podmínek) získat příspěvek na pořízení motorového vozidla a na speciální zádržný systém, rozšiřuje též o okruh osob s poruchou autistického spektra, dále s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, jež přetrvávají i přes zavedenou léčbu. Výše tohoto příspěvku může dosáhnout až 200 tisíc korun v závislosti na příjmu žadatele a společně posuzovaných osob. Novela zákona zároveň zavádí jednodušší postup v případech, kdy žadatel koupil motorové vozidlo ještě před tím, než o dávku požádal. Končí tedy současná praxe, kdy ÚP ČR poskytne klientovi celý příspěvek a pokud ten pořídí auto za nižší cenu, vyčíslí mu ÚP ČR přeplatek, který příjemce musí úřadu vrátit. Nově Úřad práce ČR vyplatí příspěvek pouze ve výši pořizovací ceny vozidla. Tím se celý proces zefektivní.

Další skupinou OZP, jež nově dosáhne na příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího systému), budou také osoby s těžkou demencí, které jsou odkázány na mechanický vozík, nebo OZP s těžkou demencí provázenou geriatrickou křehkostí a imobilitou. Novela zároveň zavádí sankční opatření, jehož cílem je
zajistit ještě větší efektivitu nakládání se státními prostředky. Pokud příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku poskytnuté peníze (nebo jejich část) nepoužije na nákup pomůcky, nebo pomůcku nevyužívá po zákonem stanovenou dobu a opakovaně s ÚP ČR nespolupracuje, bude muset celý vyplacený obnos vrátit.

Příspěvek na mobilitu.

Také v případě příspěvku na mobilitu dochází od nového roku ke zjednodušení administrativy, při zastavení a obnovení výplaty dávky z důvodu hospitalizace. V současné době o daném úkonu vydává ÚP ČR vždy písemné rozhodnutí. Nově příjemce dávky obdrží pouze písemné vyrozumění. Klient si však bude moci v případě zájmu požádat i o vydání písemného rozhodnutí. U příspěvku na zvláštní pomůcku i příspěvku na mobilitu se rozšiřuje seznam osob, které mohou při jednání s ÚP ČR zastupovat dospělou OZP, jež není schopna kvůli duševní poruše samostatně právně jednat a nemá jiného zástupce. Tím se může nově stát také člen domácnosti, např. její potomek, rodič, prarodič, sourozenec, manžel nebo partner, popřípadě osoba, která s příjemcem dávky žije ve společné domácnosti alespoň tři roky. Ke vzniku zastoupení je nutné doložit schválení soudu.

Průkaz osoby se zdravotním postižením.

Průkaz OZP se nově se vymezuje okruh zdravotních postižení, u nichž bude nárok na průkaz OZP bez časového omezení. Pokud tedy skončí platnost průkazu (plastové karty), nebude u těchto osob znovu posuzován jejich zdravotní stav. Úřad práce ČR vydá pouze nový doklad (plastovou kartu) na další období. Tím se vše zjednoduší a zrychlí. ÚP ČR navíc bude držitele průkazu OZP písemně informovat o končící platnosti jejich dokladu, a to 90 dní před jejím vypršením. Upozornění obdrží klienti běžným dopisem (nikoli do vlastních rukou). Současně se dozví, jestli se mají dostavit pouze k výměně průkazu (plastové karty), nebo zda končí i doba nároku na průkaz, a je tedy potřeba podat novou žádost o jeho přiznání.

Změny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Od ledna 2022 se sjednocuje výše příspěvku na péči bez ohledu na to, jaký typ péče jeho příjemce ve stupni závislosti III nebo IV skutečně využívá. Do 31.12 2021 úřady vyplácely nižší částku příspěvku lidem, kteří pobývali v zařízení sociálních služeb, dětském domově nebo třeba speciálním zdravotnickém zařízení, jako jsou hospice. Naopak vyšší částku pak dostávali lidé, kterým pomáhali takzvaní neformální pečující nebo terénní sociální služba.

 

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit