Informace č.: 44 – 2020 (Vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. 5. 2020)

6. 5. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme odpověď z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na náš dopis ve věci vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. květnu 2020, kdy budou opět otevřeny školy.

Z dopisu vyplývá následující:

Vzhledem ke skutečnosti, že virus způsobující onemocnění COVID-19 může mít komplexní dopad na zdraví jedinců s významnými následky, Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo rámcové rizikové faktory zvyšující vnímavost k nákaze.

Do této skupiny řadí osoby s onemocněním plic, krve, ledvin, jater, kardiovaskulárními nemocemi, cukrovkou, těžkou nadváhou, sníženou imunitou, po transplantaci či s onkologickým onemocněním.

Po konzultaci s výše uvedeným ministerstvem bylo rovněž rozhodnuto, že za rizikové se považuje vzdělávání žáků s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra a závažnými poruchami chování v základních školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Je zapotřebí zdůraznit, že v případě vzdělávání výše uvedených žáků, kde jsou nutné činnosti vyžadující blízký tělesný kontakt, např. individuální dopomoc při činnostech, sebeobsluze aj., bude i nadále u těchto žáků pokračovat distanční způsob vzdělávání. Je to proto, aby nedošlo k ohrožení pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně žáků nebo rodinných příslušníků těchto žáků COVIDEM – 19.

Výše vymezené skupiny, u nichž se považuje osobní přítomnost ve vzdělávání za rizikovou – tj. jejich výuka bude realizována distančně, se tudíž rozšiřují ještě o skupiny žáků, které potřebují osobní pomoc. To jsou žáci s

  • Tělesným postižením
  • Mentálním postižením
  • PAS
  • Kombinovaným postižením.

Pro tyto skupiny platí, že pokud jsou pro ně zřízeny školy nebo třídy, tak nebudou prezenčně přístupné a výuka bude, jako dosud distanční, to je on-line.

Základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení či se zrakovým a sluchovým postižením mohou obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však nadále není povinná a zcela záleží na rozhodnutí zákonných zástupců.

Jedná se o žáky s tímto zdravotním postižením:

  • Narušená komunikační schopnost
  • Vývojové poruchy učení (asi i chování…..)
  • Zrakové postižení
  • Sluchové postižení.

Pro ně platí, že mohou být od 25. května 2020 otevřeny první stupně základních škol, tak jako pro ostatní žáky.

Pro všechny však platí, že účast na výuce je dobrovolná a záleží na rozhodnutí rodičů, zda dítě pošlou či nepošlou do školy.

Věřím, že toto vysvětlení je pro všechny pochopitelné. Pokud jde o ošetřovné, to zatím nebylo dořešené, a proto porosím, abyste nás zatím s touto věcí neoslovovali. Jakmile budeme vědět, jak to přesně je, tak vás budeme informovat.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Odpověď z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na náš dopis ve věci vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. květnu 2020

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit