Posílení kapacity NRZP ČR

10. 10. 2016

logo_opz

Název projektu: Posílení kapacity NRZP ČR

Doba realizace: od 1. 9.  2016 do 28.2.2018

Registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001976

Územní působnost: celá ČR

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je posílení kapacity NRZP její profesionalizace a transparentnost. Dále vytvoření systémů strategického plánování, fundraisingu, rozvoje lidských zdrojů a vytvoření plánů marketingu a PR a následné pilotní ověření PR a marketingového plánu. Vzhledem k tomu, že NRZP sdružuje cca 103 členských organizací, které sdružují okolo 300 000 osob se zdravotním postižením, leží na NRZP velká zodpovědnost v obhajobě a prosazování  práv osob se zdravotním postižením, které spadají mezi nejpočetnější  skupiny (předpokládá se, že v ČR žije cca 1 000  000 OZP) ohrožené sociálním vyloučením. Cílem tedy je, více zprofesionalizovat práci NRZP, aby se pak stala základní činnost a poslání naší organizace ještě více efektivní a úspěšná při obhajobě a prosazování práv OZP. Těchto cílů plánujeme dosáhnout prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu, které korespondují s výsledky procesního auditu, resp. s Resumé, která vyplynula při realizaci auditu jak na centrále v Praze, tak v regionálních pobočkách. Jedná se o:

– vytvoření dlouhodobého strategického plánu na 5 let včetně dílčích strategických plánů pro jednotlivá regionální pracoviště, vytvoření metodiky sledování potřeb CS a trendů

– vytvoření plánu fundraisingu, rozvoj kompetencí zaměstnanců na ústředí i v regionech- vytvoření plánu rozvoje lidských zdrojů, vytvoření kompetenčního modelu organizace, vytvoření systému pro nábor a výběr nových zaměstnanců, systému odměňování a rozvoje pracovníků, vytvoření systému vzdělávání a jeho realizace v oblasti manažerských, komunikačních a specifických odborných dovednostech

– vytvoření plánu PR a marketingu a následné pilotní ověření

– vytvoření metodiky pro jednotlivé služby- vytvoření prostoru pro vnitřní komunikaci v rámci NRZP

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit