Informace č.: 92 – 2013

16. 12. 2013

Vážení přátelé,

novelou zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád se ruší dosavadní osvobození pro neziskové organizace od soudních poplatků. Od 1. ledna 2014 budou muset spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti platit soudní poplatky. Je to velmi nepříjemná zpráva, a to především v té souvislosti, že všechny neziskové organizace se budou muset během následujících 3 let nově registrovat u Rejstříkového soudu. Za první zápis i jakoukoliv změnu zaplatí spolky 1000,- Kč. Pro další neziskové organizace jsou však platby ještě mnohem vyšší. Například první zápis pro tyto organizace bude stát 6000,- Kč a další změny 2000,- Kč. Ministerstvo spravedlnosti si uvědomuje tento stav, ale zatím nepřipravilo žádnou další legislativní úpravu, která by neziskové organizace od těchto poplatků osvobodila.

Vzhledem k tomu, že k Rejstříkovému soudu se budou hlásit všechny změny orgánů neziskové organizace, může zpoplatnění hlášení těchto změn tvořit značné výdaje pro malé spolky. Ministerstvo spravedlnosti uvažuje, že by od poplatků byly zproštěny organizace, které získají statut veřejné prospěšnosti. Protože tento zákon dosud nebyl předložen Vládě ani Poslanecké sněmovně, lze předpokládat, že nenabude účinnosti dříve než koncem roku 2014. Do té doby je zcela jisté, že všechny neziskové organizace budou platit zmíněné poplatky, pokud se nepodaří přijmout krátkou legislativní úpravu, která by placení poplatků neziskovými organizacemi zrušila. NRZP ČR se pokusí vytvořit tlak na ministerstvo spravedlnosti, aby k této novelizaci přistoupilo.

Vážení přátelé, v této souvislosti Vám připomínám, že od 1. ledna 2014 nemusíte měnit název své organizace a už vůbec ne měnit její právní formu. Právě v souvislosti s výše uvedenými poplatky je dobré posečkat se změnou názvu a registrací u Rejstříkového soudu (stejně ještě není funkční) do doby než se podaří poplatky u neziskových organizací za registraci zrušit.

Dovoluji si Vám také sdělit, že nedoporučujeme měnit statut občanského sdružení na ústav nebo jinou právní formu. Nebudete moci mít fyzické osoby jako členy organizace a tím oslabíte svoji sílu. Nejjednodušší bude změna názvu občanského sdružení na spolek. Spolky budou moci vykonávat stejné činnosti jako občanská sdružení. I na tuto změnu však je čas a není potřeba tuto věc řešit hned po 1. lednu 2014.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit