Informace č.: 90 – 2013

9. 12. 2013

Vážení přátelé,

NRZP ČR vyjádřila opakovaně názor, že platnost nového občanského zákoníku (NOZ) by měla být odložena, a to z mnoha důvodů. Rozsáhlost tohoto zákona a nepřehlednost vede k tomu, že občané nejsou seznámeni s jednotlivými ustanoveními. Zákon obsahuje řadu změn, které se velmi nepříjemně mohou dotknout různých skupin občanů.

Jednu takovou zásadní n příjemnost objevil pan JUDr. Jan Hutař. Týká se ustanovení § 2279 a 2301. Tyto paragrafy upravují následky smrti nájemce. § 2279 stanoví „Zemře li nájemce a nejde li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu“. V odst. 2 téhož § se uvádí: Nájem bytu po jeho přechodu podle odst. 1 skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí, pokud osoba nedosáhla 18 let věku. § 2301, odst. 1 uvádí: „ustanovení § 2279 se u bytu zvláštního určení nepoužije. Zemře li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily, nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice“. Považuji toto ustanovení za neuvěřitelně kruté, bezohledné a pohrdající osobami, které dlouhodobě pečují o osoby závislé na službách.

Současný občanský zákoník upravuje přechod nájmu u bytu zvláštního určení tak, že pokud zemře nájemce bytu zvláštního určení, tak má pozůstalý manžel/manželka či osoby s ním společně bydlící nárok na náhradní byt a dokud jej nedostanou, mohou byt zvláštního určení užívat. V případě, že pozůstalá osoba v bytě zvláštního určení je starší 70 let nebo je osobou se zdravotním postižením, přechází na ní nájem bytu zvláštního určení.

Ustanovení v novém občanském zákoníku výrazným způsobem zhoršuje situaci osob, které dlouhodobě pečují o své příbuzné, které jsou závislé na pomoci druhé osoby. Tato věc nebyla nikterak konzultována s NRZP ČR a prakticky až dnes se vyjevila. NRZP ČR bude usilovat, aby v příštím roce bylo ustanovení § 2301 změněno a osoby, které bydlí společně s nájemcem v bytě zvláštního určení a poskytují mu služby, měly nárok na náhradní bydlení.

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit