Informace č.: 79 – 2012

16. 10. 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Bohužel, proti mému očekávání, nabývá zákon účinnosti až 1. 12. 2012. 

Zákon přináší tyto změny proti současné legislativě:

–          Umožňuje se souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku, a to u dětí, kterým náleží rodičovský příspěvek po 31. 12. 2011. Je však nezbytné, aby si rodiče sami požádali o přiznání rodičovského příspěvku, případně příspěvku na péči. To znamená, že změna se neděje automaticky, ale až po předložení žádosti. Doporučuji tyto žádosti podat okamžitě začátkem měsíce prosince 2012 tak, aby mohlo být zahájeno správní řízení, a to s odkazem na Sbírku zákonů, částka 122, kde je již tato novela zákona zveřejněna, a kde je i uvedeno, že účinnost zákona je 1. 12. 2012. Na www.mpsv.cz najdete jak žádost o rodičovský příspěvek, tak žádost na příspěvek na péči. Doporučuji Vám tyto žádosti podat poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s tím, že si schováte kopii s potvrzením podání.

–          Dochází ke změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to v části týkající se příspěvku na mobilitu. Od data účinnosti zákona je možné, aby osoba v ústavní péči mohla „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ požádat o příspěvek na mobilitu. Opět doporučuji žádost podat na začátku měsíce prosince 2012 poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu vašeho Úřadu práce s tím, že si necháte kopii potvrzení podání. Tím bude zajištěno, že dávka může být přiznána ještě za měsíc prosinec 2012.

–          Zásadním způsobem se mění přístup ke schodišťovým plošinám, schodišťovým sedačkám, schodolezům a stropním zvedacím systémům. Od 1. 12. 2012 je možné požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení výše uvedených zařízení. Podmínkou je souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. U činžovních domů se jedná například o souhlas obce, bytového družstva a nebo Sdružení vlastníků bytových jednotek. Vím, že toto může být někdy trochu problém, ale asi v této věci nelze postupovat jinak. Zákon v § 9 stanoví, že příspěvek na schodišťové plošiny se poskytne „jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu“. Doporučuji v této věci argumentovat především tím, že nemáte k dispozici trvale osobu, která by zvládla manipulaci se schodolezem. Neboť to je poměrně fyzicky náročná práce a elektrické vozíky nelze takto přepravovat. Dále je nezbytné připravit si dva návrhy řešení, to znamená, že doporučuji mít dvě konkurenční nabídky. V případech, když bylo požádáno o půjčku na pořízení zvedacích zařízení a nebyla ještě uzavřena smlouva o půjčce, je možno podat od 1. 12. 2012 žádost o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na nákup těchto zařízení. Opět doporučuji podat žádosti poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s potvrzením.

–          Od 1. 12. 2012 je možno požádat o zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte od 4 – 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve III. nebo IV. stupni závislosti, a to o 2000,- korun. Toto zvýšení není automatické a opět je potřeba o něj požádat. Opět doporučuji požádat o zvýšení okamžitě na začátku měsíce prosince 2012, a to poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s potvrzením. Pouze upozorňuji, že není možný souběh zvýšení příspěvku na péči, pokud je tento příspěvek zvýšen z důvodů hmotné nouze. To znamená, že není možné poskytnout příspěvek na péči o 2000,- korun dvakrát.

 

Vážení přátelé,

iniciativa STOP VLÁDĚ, jejíž členem je také NRZP ČR, připravuje na 17. listopad 2012 demonstraci na Václavském náměstí v Praze. Začátek demonstrace je plánován na 13:00 hodin. Předpokládáme, že NRZP ČR bude částečně hradit cestovní výlohy lidem se zdravotním postižením, kteří by jeli na demonstraci mikrobusem, autobusem či vlakem. Proto bych Vás chtěl již dnes požádat, abyste se ve skupinách dohodli, jak budete cestovat na tuto demonstraci, abychom Vám mohli cestovní náhrady částečně uhradit. Například pokud pojede plně obsazený osobní automobil, jsme připraveni uhradit částečně výdaje za palivo a podobně. Nejsme schopni hradit každému jednotlivci cestovní výdaje. Informaci o demonstraci a dění na Václavském náměstí v tento den budeme dále upřesňovat. Toto je první informace, abyste s datem 17. 11. 2012 již počítali. Vy, kdo jste již byli na demonstraci na Václavském náměstí, tak víte, že bude zajištěn zvláštní sektor pro lidi se zdravotním postižením, bezbariérové sociální zařízení a podobně. 

V současné době se opět intenzivně jedná o Kartě sociálních systémů. Zdá se, že představitelé vlády dochází také k názoru, že systém distribuce všech dávek prostřednictvím sKarty není zcela v pořádku a předpokládáme, že v nejbližší době bude zahájena vážná diskuze o určité revizi tohoto projektu. Naším zásadním požadavkem je, aby distribuce dávek, kromě hmotné nouze, nebyla prostřednictvím sKaret. Považujeme distribuci dávek v nezaměstnanosti, v rodinné péči i pro zdravotně postižené občany prostřednictvím sKarty za nepřijatelnou a budeme požadovat, aby tyto dávky byly distribuovány současným systémem bez sKarty. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám ještě posílám materiál Vize ČMKOS pro Českou republiku. Je to materiál, který byl vypracován odborným týmem Českomoravského odborového svazu za spolupráce některých dalších alternativ. NRZP ČR částečně konzultovala oblast sociální politiky. Považuji za důležité se s tímto materiálem seznámit. Je to materiál, který ukazuje, že cílem odborů ale i dalších iniciativ není jen kritizovat, ale také navrhovat alternativy řešení. Tento materiál můžete dále distribuovat. A Vaše připomínky a názory můžete adresovat přímo na ČMKOS. 

Vážení přátelé,

ještě Vám připomínám petici „Občané, braňte svoje nemocnice!“, která vznikla v krizovém štábu Nemocnic, pacientů a odborů. Již nám chodí od Vás první podepsané petiční listiny. Prosím Vás, abyste nám pomohli dále získávat podpisy k této petici. Je to velmi důležité ukázat vládě, že občané mají svůj názor na rušení nemocnic, že jsou proti tomu. Občané chtějí zachovat svoje nemocnice tak, aby měli dostupnou zdravotní péči.

 

Přeji Vám všechno dobré a těším se na setkání 17. listopadu na Václavském náměstí v Praze. 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit