Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2018

Připomínky NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády o použití peněžních prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na modernizaci nebo pořízení obydlí osobami mladšími 36 let.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98-2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona v oblasti daní

Stáhnout

Zásadní připomínky k Implementačnímu plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu novely zákona, kterou se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Stáhnout

Obecné připomínky NRZP ČR k vyhlášce č. 27/2016 Sb

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Stáhnout

Zásadní připomínka NRZP ČR k návrhu zákona o nemocenském pojištění

Stáhnout

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k publikaci Rádce pacienta

Stáhnout

Připomínky k podkladu pro jednání pracovní skupiny k řešení problematiky zaměstnávání OZP

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tisk 263

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona, kterou se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR ke Zprávě o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Stáhnout

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit