Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2017

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdější

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k vypořádání připomínek k návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k vypořádání připomínek ke změnovému zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu změn statutu VVZPO

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu poslance Jana Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Tisk 1015

Stáhnout

Návrh NRZP ČR na DOPLNĚNÍ vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 1071, a k pozměňovacím návrhům

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu technické novely vyhlášky č. 27-2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu Instrukce náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek

Stáhnout

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY NRZP ČR k návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit