Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2016

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stáhnout

Plnění národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve zněních pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru zákona o sociálním podnikání

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a k návrhu souvisejících prováděcích předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zaměstnanosti

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR ke změnovému zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálních službách

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k tezím koordinace rehabilitace OZP

Stáhnout

Připomínky Tyfloservisu k tezím koordinace rehabilitace OZP

Stáhnout

Zásadní připomínka NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit