Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2008

Připomínky k návrhu zákona o zdravotnických službách

Stáhnout

Připomínky k návrhu novelizace zákona o důchodovém pojištění (připomínky)

Stáhnout

Připomínky k návrhu novelizace zákona o důchodovém pojištění (příloha)

Stáhnout

Připomínky k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Stáhnout

Přípomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.

Stáhnout

Připomínky k novele vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stáhnout

Připomínky sk. 6 k návrhu novely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Stáhnout

Připomínky k novele zákona o sociálních službách

Stáhnout

Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Stáhnout

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stáhnout

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o orginaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky k občanskému zákoníku

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit