• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 56 – 2024 (Návrh vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

Informace č.: 56 – 2024 (Návrh vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

10. 7. 2024

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Předkládaná právní úprava si klade za cíl na systémové úrovni, v návaznosti na novelu ZoPP, jasně vymezit kompetence školského logopeda působícího ve školách v rámci školního poradenského pracoviště a ve speciálně pedagogickém centru (dále jen „SPC“) a upravit standardní činnosti SPC poskytujících služby žákům s vadami řeči. Dále předkládaný návrh představuje dílčí změny dosavadní úpravy spočívající v začlenění logopedických poradenských služeb do vyhlášky. Jedná se pouze o legislativně-technickou úpravu, RIA není z tohoto důvodu předkládána.

Školský logoped poskytuje podporu žákům s vadami řeči (narůstající počet žáků s vadami řeči je jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů při vstupu dítěte do vzdělávacího procesu), žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří potřebují strukturovanou a kvalifikovanou logopedickou stimulaci ve školském prostředí, žákům se zdravotním postižením, u nichž významným způsobem pomáhá v jejich začleňování do společnosti, a v neposlední řadě také žákům s neurovývojovými a behaviorálními poruchami, včetně poruch autistického spektra, a žákům ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

Na základě výše uvedeného je nezbytné v návrhu vyhlášky jasně vymezit standardní činnosti školského logopeda zajišťujícího služby ve školském poradenském zařízení a ve škole.

V rámci školního poradenského pracoviště ve škole bude školský logoped vykonávat mj. depistáže, orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, konkretizování vzdělávacích obtíží žáka, podílení se na stanovení obsahu plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu a stanovení druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenčních činností, poskytování informační, konzultační, poradenské a metodické podpory zákonným zástupcům žáka s vadami řeči a pedagogickým pracovníkům školy, poskytování přímé logopedické intervence aj.

Vážení přátelé, prosíme vás o vaše případné připomínky, které nám pošlete nejpozději do 18. července 2024 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

Stáhnout

Platné znění s vyznačenými změnami

Stáhnout

Odůvodnění

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit