• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 87 – 2021 (Schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění)

Informace č.: 87 – 2021 (Schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění)

17. 9. 2021

Vážení přátelé,

tento týden Poslanecká sněmovna přijala dva zákony, které se velmi dotýkají osob se zdravotním postižením. Jedná se o novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Novela zákona o sociálních službách byla schválena ve znění, se kterým NRZP ČR zásadně nesouhlasila, nesouhlasí a nebude souhlasit. Došlo ke sloučení pobytových služeb do jedné služby pod názvem Domy sociální péče a došlo také ke sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby s názvem Pečovatelská služba a osobní asistence. To znamená více méně zánik osobní asistence. Pokusíme se ještě udělat maximum pro změnu v Senátu a případně požádat pana prezidenta o veto zákona. Pro zákon hlasovali prakticky všichni poslanci, a to zřejmě z přesvědčení, jak dělají „dobro“. Podle našeho názoru prakticky nevěděli, o čem hlasují. Svědčí o tom slova paní poslankyně Anny Pastuchové při závěrečné řeči před hlasováním o zákonu. Citujeme:“ Nezapomenu na hrozně hezká slova prostřednictvím vaším paní kolegyně Lenky Dražilové, která dlouhodobě dělala ředitelku v jedné pobytové službě, a tak řekla, že klienti pobytových služeb, je ta jediná někdy radost pětkrát denně když si naplní svoje bříška, a pak jsou spokojeni. Takže já budu strašně ráda, když ta svá bříška si naši senioři naplní pestřejší, kvalitnější stravou, více ovoce, více zeleniny, a budu ráda i za vaši podporu“. NRZP ČR nemůže souhlasit s takovýmto přístupem k lidem, kteří jsou nuceni využívat pobytové služby z důvodu zdravotního postižení či věku a nemají možnost zajistit si sami péči doma. Je to degradující postoj.

Poslanecká sněmovna tento týden definitivně schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to ve znění Senátu. Novela upravuje problematiku schvalování a úhrad vysoce inovativních léčivých přípravků a úhrad léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění. V současné době je tato problematika velmi často řešena schvalováním úhrad pomocí § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto řešení je však zcela nesystémové, často neprůhledné a zajišťovat úhradu pomocí něj je často velmi zdlouhavé. Tento postup vedle těchto negativ i výrazně zatěžuje jak samotné pacienty, kteří žádají o úhradu, tak celý aparát zdravotních pojišťoven, ale i všechny ošetřující lékaře, kteří musí velmi složitě potřebu léčit těmito léčivy zdůvodňovat.

NRZP ČR vývoj tohoto legislativního návrhu pečlivě sledovala a jeho uzákonění i aktivně podporovala. Pokud jde o zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků, tak zde bylo především nutné dobře specifikovat, co přesně je těmito přípravky míněno. Tento úkol se podle názoru NRZP ČR poměrně podařil, i když až praxe ukáže, zda tato úprava bude dostačující. V úpravě je zakotven způsob a přesné podmínky dočasné úhrady těchto léčiv, která se může i opakovat. Je dobře zajištěn i postup, pokud by firma z českého trhu z jakéhokoliv důvodu odešla nebo nezískala další registraci pro dočasnou úhradu. V takovém případě musí pacientům, kteří jsou léčeni jejími přípravky, zajišťovat po poměrně dlouhou dobu 36 měsíců zásobování těmito léky a jejich úhradu. Zákon léčiva specifikuje jako taková, která se používají na onemocnění, které zkracuje předpokládanou délku života o více než 20 %. Jde tedy o onemocnění velmi závažná. Současně má jít o takové léky, které mají výrazný dopad na kvalitu života pacienta a to tak, že u něj při jejich užívání dojde alespoň k 30% zlepšení kvality života oproti již hrazené léčbě. Nebo se prokáže prodloužení střední doby celkového přežití alespoň o 30 % oproti hrazené léčbě, nejméně však o tři měsíce.

Novela zároveň stanoví zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění, které jsou stanoveny poměrně odlišně. Nově je stanoveno, že za takový lék lze považovat i již v EU registrované léčivo, které je používáno k tomuto léčení i podle předpisů EU. U léčivých přípravků se posuzuje jejich terapeutická účinnost a bezpečnost, závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určeno, jeho možná nahraditelnost jinými možnými hrazenými léčebnými postupy, celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění takové nemoci a jeho prokazatelný přínos na zlepšení kvality života pacienta.

Druhým závažným tématem, které NRZP ČR pečlivě sledovala a aktivně se účastnila procesu jeho legislativního zakotvení, je definice pacientských organizací. Jde o takové organizace, které jsou založeny za účelem sdružování a ochrany pacientů se specifickými zdravotními problémy. Tyto organizace jsou většinou založeny na dobrovolné bázi a nejčastěji jde o spolky. Ty také mají podle NRZP ČR nejsilnější mandát hájit zájmy té skupiny osob, které trpí stejnými nebo podobnými zdravotními problémy. Sami členové těchto spolků si tyto organizace vedou a za ně rovněž jednají. Prosazují tedy oprávněné zájmy své skupiny osob se zdravotním postižením. NRZP ČR dlouhodobě hájila a stále hájí stanovisko, že právě tato forma pacientské organizace je tou správnou, která je nejblíže pacientům a zájmy lidí za organizaci jednajících jsou totožné s celou komunitou lidí se stejným zdravotním postižením. V této formě organizace je velmi omezena možnost, že by organizaci zastupovala osoba s jinými, než se stejnými zájmy. A to na rozdíl od ostatních forem neziskových organizací, které nemusí mít své členy.

Přestože NRZP ČR vynaložila množství úsilí k přesvědčení odpovědných osob k tomu, aby jiné formy neziskových organizací nemohly získat statut pacientské organizace, na poslední chvíli se do zákona na základě určitých tlaků, dostalo výrazné změkčení, takže těmito organizacemi mohou být i ústav či obecně prospěšná společnost, jejichž hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a v ochraně jejich práv a zájmů, kde pacienti a osoby jim blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku mají prokazatelně rozhodující vliv na řízení. Toto řešení a tato formulace je podle názoru NRZP ČR značně nešťastná.

Třetím výrazným problémem pak bylo kodifikování Center duševního zdraví. Tato problematika vyvolala v uplynulém období velmi výraznou polemiku, a to především z řad organizací lidí trpících duševním onemocněním. Navržená kodifikace se této komunitě nelíbila a považovala ji za zcela nevyhovující. NRZP ČR je v tomto případě ovšem toho názoru, že samotná Centra duševního zdraví jsou velmi důležitým stavebním kamenem počínající reformy psychiatrické péče. Dá se říct, že tato centra, která mají v terénu nejblíže k osobám s duševním onemocněním, jsou důležitou první linií v péči o ně. Zjednodušeně řečeno, bude-li dostatek těchto kvalitních center a budou-li dostatečně plošně rozmístěna po celé ČR, mohou výrazně pomoci v péči o tyto osoby a při léčení tohoto onemocnění, které je bohužel stále na vzestupu. Počet těchto pacientů má bohužel stále stoupající tendenci. NRZP ČR tedy vítá, že tato problematika byla v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a v souvisejících zákonech kodifikována a v případě, že se v budoucnu ukáže, že legislativní úprava není dostatečně vyhovující, NRZP ČR se bude i nadále snažit o vylepšení této kodifikace. A to navzdory jednomu z názorů, že legislativní zakotvení v této formě nemělo raději vzniknout a o parametrech legislativní úpravy měla být nejdříve vedena celospolečenská diskuze. NRZP ČR je však zde přesvědčena, že k takovéto dlouhé diskusi už bohužel nemáme v ČR dostatek času ani prostoru.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit