Informace č.: 48 – 2020 (Národní plán na léta 2021 – 2025)

20. 5. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

Základním cílem a účelem předkládaného Národního plánu je navázat na doposud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). Za tímto účelem bylo v uplynulém období postupně vypracováno, vládou schváleno a realizováno již šest Národních plánů, které formulovaly a nastavovaly politiku státu ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a ve kterých byla stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období vytipována jako důležitá a prioritní.

Přestože většina úkolů obsažených v doposud realizovaných Národních plánech byla splněna, zůstává i nadále řada otevřených a nedořešených témat, která se přímo dotýkají života jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením.

Přijetí a realizace Národního plánu jako hlavního střednědobého koncepčního dokumentu přispívá k naplnění tzv. základní horizontální podmínky „Provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES“. Splněním této horizontální základní podmínky bude umožněno čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2021–2027.

Předkládaný materiál je rozdělen do pěti částí. První, úvodní část, obsahuje základní informace vztahující se k tomuto strategickému dokumentu, dále účel a kontext vzniku Národního plánu, definici jeho uživatelů a základních používaných pojmů a upozorňuje také na nejdůležitější relevantní národní i mezinárodní dokumenty vztahující se k tomuto tématu.  Druhá, analytická část, obsahuje definici řešené problematiky, revizi stávajících opatření, tj. zhodnocení plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, statistické údaje týkající se osob se zdravotním postižením a shrnuje předpokládaný vývoj v oblasti v případě, že tento materiál nebude přijat. Třetí část, která je nejrozsáhlejší, zahrnuje výčet 17 strategických oblastí podpory osob se zdravotním postižením, na které je Národní plán zaměřen. Jedná se o tyto oblasti: Obecné závazky a principy ochrany před diskriminací, Přístupnost staveb, dopravy a pozemních komunikací, Přístupnost informací a služeb veřejné správy, Mimořádné události a krizové situace, Nezávislý život, Rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti, Život v rodině, Vzdělávání a školství, Zdraví a zdravotní péče, Rehabilitace, Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Posuzování zdravotního stavu pro jednotlivé subsystémy sociálního zabezpečení, Pečující osoby, Participace osob se zdravotním postižením a jejich organizací na politickém a veřejném životě, Přístup ke kulturnímu dědictví, účast na kulturním životě a sportovních aktivitách, Statistické údaje a Koordinace a monitorování plnění Národního plánu. Vyjmenované oblasti svým obsahem navazují na jednotlivé články Úmluvy. V úvodu každé strategické oblasti je uveden článek nebo články Úmluvy, na které tato oblast navazuje, a stručný popis současné situace v ČR. Každá oblast obsahuje cíle, jichž má být v následujícím období dosaženo, soubor termínovaných a průběžných opatření včetně uvedení resortů, které jsou za jejich plnění odpovědné, a indikátory monitorující jejich plnění. Čtvrtá, implementační část, uvádí subjekty, které se podílí na procesu implementace Národního plánu, a způsob, jakým bude implementace zajištěna. Uveden je také časový rozvrh plnění Národního plánu a zdroje financování. V závěrečné části materiálu je popsán postup jeho tvorby.

Za plnění jednotlivých opatření budou zodpovídat gestoři, případně spolugestoři, kterými jsou jednotlivé resorty, do jejichž kompetence daná problematika náleží. Na některých opatřeních se podílí i VVOZP, organizace osob se zdravotním postižením a případně i další zainteresované subjekty.

Vážení přátelé, text vznikl v pracovní skupině, kde byla přítomna jednotlivá ministerstva, NRZP ČR, SONS, SNN ČR a další představitelé OZP. Můžeme ještě připomínkovat přiložený Národní plán, ale pouze, pokud tam jsou zásadní chyby nebo nedostatky z vašeho pohledu. Prosíme vás o zaslání těchto zásadních návrhů nejpozději do 29. 5. 2020, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

návrh nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit