Informace č.: 91 – 2016 (novela zákona o sociálních službách)

26. 9. 2016

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme novelu zákona č. 108/2006 Sb., kterou dnes dalo MPSV ČR do připomínkového řízení. Prosíme Vás, abyste nám Vaše připomínky poslali nejdéle do 17. října 2016. 19. října 2016 bude zasedat sociální a legislativní komise NRZP ČR, která Vaše připomínky zapracuje do společného stanoviska. 

 

Novela zákona upravuje a mění především následující oblasti:

Zásadní změny se navrhují zejména v těchto oblastech úpravy:

Druhy sociálních služeb

Navrhuje se spojení některých stávajících druhů služeb a redefinice jejich určení. Zavádí se nové sociální služby, a to služba pro rodinu (vzniklá převodem dosavadních zařízení sociálně-         právní ochrany dětí do systému sociálních služeb) a služba poskytovaná osobám v terminálním stavu. Rozšiřuje se okruh základních činností poskytovaných v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb, včetně zavedení základních činností volitelných.

Řízení o vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb (řízení o registraci)

Mění se místní příslušnost krajského úřadu pro účely vydání rozhodnutí o registraci; místní příslušnost se bude řídit podle místa poskytování sociální služby. Registrace bude vydávána poprvé na dobu 5 let, poté po kontrole splnění podmínek na dobu neurčitou.

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Nově se vymezují povinnosti poskytovatelů související s nově definovanými standardy kvality poskytování sociálních služeb. Navrhuje se zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případech, kdy bude ohrožen život nebo zdraví klientů.

Působnost orgánů veřejné správy

Upřesňují se kompetence orgánů veřejné správy zejména z hlediska výkonu sociální práce, nově je stanovena působnost pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů. Navrhuje se zavedení standardů sociální práce (od 1. září 2018).

Financování sociálních služeb

Je stanovena minimální alokace finančních prostředků na dotace. Předpokládá se vydání nového nařízení vlády, které stanoví postup pro financování služby osobní asistence pro případy, kdy je tato služba poskytována bez úhrady od klienta.

Kvalifikační předpoklady a další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných pracovníků působících v sociálních službách

Navrhuje se zařadit mezi formy dalšího vzdělávání supervizi. Stanoví se kvalifikační předpoklady pro výkon inspekce poskytování sociálních služeb a supervize a kvalifikační předpoklady dalších odborných pracovníků.

Příspěvek na péči

Prodlužuje se doba výplaty příspěvku při hospitalizaci příjemce příspěvku. Navrhuje se opatření, jehož cílem je urychlení řízení o příspěvku.

Návrh zákona dále obsahuje řadu dílčích úprav v zákoně o sociálních službách a navazující změny některých dalších zákonů.

Účinnost zákona je navrhována dnem 1. září 2017, s výjimkou převodu inspekce poskytování sociálně-právní ochrany dětí z Úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních dnem 1. ledna 2018, a dále s výjimkou zavedení standardů sociální práce, u nichž se navrhuje účinnost dnem 1. září 2018.

 

Přeji Vám všechno dobré a očekávám Vaše připomínky.

 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit