Evropská komise se snaží zlepšit přístup pro 80 milionů lidí se zdravotním postižením

6. 12. 2010

Většina lidí považuje za samozřejmost, že může nastoupit do autobusu a jet si nakoupit, surfovat na internetu nebo se bavit při sledování televizních seriálů. Pro 80 milionů Evropanů se zdravotním postižením však mohou existovat vážné překážky, kvůli kterým jsou pro ně takové činnosti nedostupné. Evropská komise přijala 15. listopadu 2010 novou strategii pro odstranění těchto překážek. Plán nastiňuje, jak může EU a vlády jednotlivých států zlepšit postavení lidí se zdravotním postižením a umožnit jim využívat svých práv.

Konkrétní opatření, která mají být přijata v příštích deseti letech, sahají od vzájemného uznávání průkazů zdravotně postižených občanů z různých států přes podporu standardizace až po cílenější využívání veřejných zakázek a pravidel státní podpory. Tato opatření budou mít výrazný společenský přínos, ale měla by mít také řetězový účinek na evropské hospodářství. Mohla by například posílit trh s kompenzačními pomůckami a službami v EU, který podle odhadů dosahuje již nyní roční hodnoty ve výši více než 30 miliard EUR. Komise také zváží, zda do roku 2012 navrhne „Evropský akt přístupnosti“, jenž by dále přispěl k rozvoji jednotného trhu s přístupnými výrobky a službami.
 „Aby se mohli postižení občané plně podílet na našem společenském a hospodářském životě, musí mít snadnější přístup do veřejných budov, veřejné dopravy a k digitálním službám,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. „Velmi účinnou možností pro dosažení tohoto cíle je vyvinout standardy pro přístupné zboží a služby na evropské úrovni a využívat veřejných zakázek k podpoře přístupnosti veřejných budov.Podobná opatření měla ve Spojených státech společenský i hospodářský úspěch.Musíme také zajistit, aby lidé nenaráželi na další překážky při překračování hranic:osoba s uznaným zdravotním postižením, která se rozhodne přestěhovat do jiné země, by měla mít možnost požívat stejných výhod jako ve své rodné zemi, například nároku na bezplatnou nebo cenově zvýhodněnou veřejnou dopravu.Mým cílem je vybudovat do roku 2020 pro osoby se zdravotním postižením skutečně bezbariérovou Evropu.“

Každý šestý člověk v Evropské unii – celkem přibližně 80 milionů osob – má nějakou formu zdravotního postižení, které může být lehkého až těžkého stupně, a více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Tato čísla se budou dále zvyšovat s tím, jak obyvatelé EU postupně stárnou. Většina těchto lidí se přitom až příliš často nemůže plně účastnit společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či diskriminace.

 Odstranění překážek je nejen společenským úkolem, ale je i možností pro vytvoření nových tržních příležitostí. Studie Královského národního ústavu pro nevidomé (Spojené království) ukázala, že investice řetězce supermarketů ve výši 35 000 GBP do zpřístupnění jejich internetových stránek přinesla zvýšení ročních tržeb o více než 13 milionů GBP. Studie uskutečněná v Německu zase konstatovala, že postižení občané by více cestovali, kdyby byla příslušná zařízení přístupnější, a to by vyneslo dalších 620 milionů až 1,9 miliardy EUR pro německý cestovní ruch.

Strategie, kterou Komise představila, znamená ve světle uvedených skutečností obnovení závazku EU zlepšit situaci Evropanů se zdravotním postižením.Doplňuje a podporuje opatření členských států, jež nesou hlavní odpovědnost za politiku týkající se osob se zdravotním postižením.
Strategie EU je zaměřena na to, aby bylo osobám se zdravotním postižením umožněno užívat svých práv za stejných podmínek jako ostatní a aby byly odstraněny překážky v jejich každodenním životě.

Mezi hlavní kroky patří:

  • iniciativa na zlepšení přístupnosti: zvážit využití standardizace, veřejných zakázek nebo pravidel státní podpory s cílem zpřístupnit lidem se zdravotním postižením veškeré zboží a služby a podporovat přitom trh s kompenzačními pomůckami („Evropský akt přístupnosti“). Na základě zkušeností ze Spojených států se očekává, že tento trh zaznamená v příštích letech výrazný růst,

  • zapojení do společnosti: zajistit, aby zdravotně postižené osoby a jejich rodiny mohly uplatňovat svá práva spojená s občanstvím Unie na rovnoprávném základě s ostatními, a to prostřednictvím vzájemného uznávání průkazů osob se zdravotním postižením a s nimi souvisejících nároků; umožnit používání znakové řeči a Braillova písma při výkonu volebních práv občanů EU nebo při komunikaci s orgány EU; podporovat přístupný formát internetových stránek a děl chráněných autorským právem, např. knih,

  • financování: zaručit, aby se programy a finanční prostředky EU v oblastech politiky, které se týkají osob s postižením, využívaly k podpoře dobrých pracovních podmínek pro odborné i neformální pečovatele a k rozvoji programů osobní asistence,

  • rozšíření spolupráce mezi členskými státy (prostřednictvím skupiny na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení) a občanskou společností: je třeba vytvořit fórum pro výměnu údajů a koordinaci politiky, zejména pokud jde o přenos práv, např. práva na osobní asistenci,

  • zvyšování informovanosti: zvýšit informovanost veřejnosti o problematice zdravotního postižení

  • shromažďování údajů a monitorování: zlepšit znalost situace osob se zdravotním postižením v Evropě a překážek, se kterými se v každodenním životě setkávají, a zároveň určit a podporovat úspěšné podpůrné struktury zavedené na úrovni jednotlivých členských států.

Součástí strategie je seznam konkrétních opatření a časový harmonogram. Komise bude pravidelně podávat zprávy o úspěších a pokroku dosažených na základě tohoto plánu, čímž splní své závazky stanovené Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD), kterou podepsala.

 
Souvislosti

Listina základních práv Evropské unie uvádí, že „Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti“.Kromě toho se EU a všech 27 členských států již zavázalo vytvořit bezbariérovou Evropu podepsáním UNCRPD.

Dnes předložená strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením upřesňuje opatření EU v rámci strategie Evropa 2020 (IP/10/225) a opatření navržená ve Zprávě o občanství EU za rok 2010 (IP/10/1390).

Další informace

Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 „Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ a podpůrné dokumenty lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit