Přehled antidiskriminační legislativy

LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁKAZU DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

V této sekci naleznete hlavní legislativní materiály, které upravují zákaz diskriminace osob se zdravotním postižením na úrovni České republiky, EU a OSN. Všechny dokumenty jsou v aktuálním znění. Vybírali jsme základní předpisy, o nichž se domníváme, že jejich znalost je nezbytná nejen pro pracovníky státní a veřejné správy, ale i běžných občanů. Věříme, že Vám tyto dokumenty pomohou seznámit se s právy osob se zdravotním postižením, případně se svých práv domoci.

Legislativa České republiky 

Ústava ČR (proklik) – zákon č. 1/1993 Sb., je základním předpisem upravujícím provádění moci zákonodárné, výkonné a soudní, stanoví pravomoci Nevyššího kontrolního úřadu, České národní banky a územní samosprávy. Ústava v čl. 4 stanoví, že: „Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ V čl. 10 se uvádí, že mezinárodní smlouvy ratifikované ČR a pro ni závazné jsou součástí českého právního řádu a jsou mu nadřazeny. Součástí tzv. ústavního pořádku je 

Listina základních práv a svobod (proklik) – zákon č. 2/1993 Sb. Základní práva a svobody v ní obsažené upravují vztah mezi státem a občanem, přičemž některé se vážou na pouze na státní občanství. Listina v čl. 3 stanoví obecný zákaz diskriminace v odst. 1: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ Zdravotní postižení jako zakázaný diskriminační důvod byl Ústavní soudem podřazen pod „jiné postavení“. 

Antidiskriminační zákon (proklik), neboli zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací je základním dokumente, který v českém právním řádu zakazuje diskriminaci a vymezuje prostředky ochrany oběti diskriminace. Antidiskriminační zákon měl být podle požadavků EU přijat již při vstupu České republiky do EU, jeho schvalování však provázely dlouhé diskuse a nakonec byla přijata tzv. „minimální varianta“. Zákon obsahuje výčet základních druhů diskriminace, zakázané důvody diskriminace  a oblasti práva v nichž je diskriminace zakázána; dále stanoví možnost procesní obrany před diskriminací (§ 10). V § 5 zákon uvádí vlastní definici diskriminace. V praxi EU jsou pro potřeby ochrany obětí diskriminace zřizovány „úřady pro rovné zacházení“, které poskytují obětem diskriminace bezplatné poradenství. V ČR byla tato funkce udělena veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), jehož činnost upravuje. 

Zákon o veřejném ochránci práv (proklik) - č. 349/1999 Sb. Vaší pozornosti v tomto zákoně doporučujeme mj., § 21, který upravuje oblasti činnosti ombudsmana. Činnosti ombudsmana se částečně také věnuje publikace Mgr. Michala Čermáka Projevy a formy diskriminace osob se  zdravotním postižením (proklik), v níž naleznete i vzor podání stížnosti veřejnému ochránci práv. Publikace vznikla v rámci projektu NRZP ČR Rovná práva pro všechny, který se realizuje za finanční podpory programu EU PROGRESS. 

Dalším významným dokumentem je Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2010 – 2014 (proklik). Vláda jím navazuje na 4 předchozí národní plány pro osoby se zdravotním postižením. Aktuální národní plán reaguje na přijetí Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, resp. vybírá z ní některé články a uvádí vyplývající cíle a plány i s tím, kterému resortu naplňování stanovených úkolů přísluší. Národní plán se věnuje např. problematice žen se zdravotním postižením, rehabilitace, vzdělávání, přístupnosti staveb a informačních a komunikačních technologií, apod.

 

Další níže uvedené zákony obsahují dílčí ustanovení zakazující diskriminaci osob se zdravotním postižením apod. 

Občanský zákoník (proklik) - 89/2012 Sb., je velice obsáhlým předpisem, který upravuje různé oblasti, včetně některých, které se specificky týkají osob se zdravotním postižením. Např. § 38 – 40 upravuje problematiku svéprávnosti; § 45 – 48 se týká nápomoci při rozhodování; § 49 – 54 ustavují pozici zástupce (např. v případě duševní nemoci); § 55 – 65 upravují omezování svéprávnosti a institut opatrovníka; § 94 – 103 integritu osobnosti; § 104 – 110 upravují práva člověka ve zdravotnických zařízeních; § 457 – 484 jsou věnovány zákonnému zastupování a opatrovnictví. 

Občanský soudní řád (proklik) – č. 99/1963 Sb., upravuje mimo jiné v § 186 – 190 náležitosti řízení o způsobilosti k právním úkonům; § 191 řízení o přípustnosti převzetí neo držení v ústavu zdravotnické péče; v § 192 řízení opatrovnické; v § 200v řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva. Část čtvrtá stanoví opravné prostředky.

Zákoník práce (proklik) – zákon č. 262/2006 Sb., v ustanovení § 16, odst. 2 vymezuje zákaz diskriminace a dále odkazuje na antidiskriminační zákon. 

Zákon o zaměstnanosti (proklik) – zákon č. 435/2006 Sb., v ustanovení § 4 stanovuje zákaz diskriminace v pracovních vztazích a zakotvuje rovné zacházení v této oblasti a dále se odkazuje na antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Zákon se dále věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením v §  67 – 84; vymezuje pojem osoba se zdravotním postižením pro účely tohoto zákona; upravuje problematiku pracovní rehabilitace a přípravy k práci; povinnosti zaměstnavatelů a způsoby plnění kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením; sankce za neplnění kvóty; uvádí náležitosti smluv o zaměstnání; uvádí nástroje podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Zákon o inspekci práce (proklik) – zákon č. 251/2005 Sb., upravuje v § 11, resp. 24 problematiku rovného zacházení v zaměstnání a sankce za nesplnění této povinnosti podle zákoníku práce. 

Školský zákon (proklik) - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zakazuje diskriminaci (ovšem nikoliv z důvodu zdravotního postižení ale pouze zdravotního stavu) v přístupu ke vzdělávání, resp. zakotvuje právo na vzdělávání v § 2. Tento zákon dále zpřesňuje 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (proklik)

Zákon o pozemních komunikacích (proklik) – zákon č. 13/1997 Sb., upravuje mimo jiné např. osvobození od poplatku (§ 20a) nebo problematiku parkování (§ 25). 

Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (proklik) – č. 175/2000 Sb., v § 8, 9 např. upravuje vyhrazená místa a rezervace 23 např. upravuje přepravu vodících psů, dále přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (§ 12), přepravu osob na vozíku pro invalidy (§ 13), přeprava vodících psů (§ 23). 

Vyhláška o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb (proklik) – vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška stanoví požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním i smyslovým postižením, osoby staršího věku, těhotné ženy a osoby s dětmi v kočárku nebo do 3 let věku. Její přílohy velice podrobně popisují řešení staveb z hlediska přístupnosti pro osoby s různými typy postižení (včetně normových hodnot pro výstavbu); stanoví počet vyhrazených míst pro výše uvedené osoby při shromažďování, atd. Tato vyhláška je i odborníky velice dobře hodnocena a v podstatě jde nad rámec požadavků EU. 

Zákon o ochraně spotřebitele (proklik) zákon č. 634/1992 Sb. Tento zákon pouze v § 6 zakazuje obecně diskriminaci spotřebitele, nicméně Česká obchodní inspekce, která vykonává dozor nad ochranou spotřebitele chápe pojem diskriminace v širším kontextu (§ 23).

 

 

Legislativa Evropské unie 

Listina základních práv a svobod EU (proklik) je součástí primárního práva EU. V čl. 21 je zakotven zákon diskriminace – i z důvodu zdravotního postižení, v čl. 26 stanoví začleňování osob se zdravotním postižením. 

Smlouva o fungování EU (proklik) 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (proklik) 

Směrnice Rady EU 78/2000/ES o rovném zacházení v zaměstnání a povolání (proklik) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě (proklik) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1371/2007 o právech cestujících v železniční dopravě (proklik) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (proklik) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1177/2010 o právech cestujících po moři a na vnitrozemských vodních cestách (proklik)

Mezinárodní předpisy

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 

Oficiální zpráva MPSV k plnění Úmluvy OSN o právech OZP

Alternativní práva nevládních organizací o plnění Úmluvy OSN

Všeobecná deklarace lidských práv

Deklarace práv osob s mentálním postižením

Standardní pravidla OSN pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Více dokumentů, které se vztahují k problematice diskriminace osob se zdravotním postižením naleznete na: http://www.nrzp.cz/dokumenty-odkazy/mezinarodni-dokumenty.html

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel