Inovace studijního programu Aplikovaná informatika

 

Název projektu: Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku

Doba realizace: 1.4.2010 – 31.3.2013

Příjemce a koordinátoři projektu: Masarykova univerzita, Doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.; Doc. PhDr. David Šmahel, PhD.

Koordinátor projektu za NRZP ČR: Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Financování projektu z prostředků: ESF, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky projektu: http://www.teiresias.muni.cz

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je inovace bakalářského programu Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky MU se současným zajištěním podpory moderních technologií pro podporu výuky, což se týká zejména metod e-learningu a podpory výuky pomocí multimediálních prostředků. V rámci projektu bude vytvořeno či inovováno celkově 18 předmětů v rámci bakalářského programu Aplikovaná informatika zaměřených na oblast Sociální informatiky, které rozšíří a zkvalitní celkovou nabídku předmětů na fakultách informatiky a sociálních studií. Jde o předměty Sociální aspekty informatiky a asistivní technologie, Řečová interakce a sociální sítě, Seminář z asistivních technologií, Projekt ze sociální informatiky, Informační společnost, Vývoj aplikací a uživatelských rozhraní, Základy informatiky, Environmentalistika, Základy databázových a informačních systémů, Teorie a výzkum informační společnosti, Nová média a proměny veřejné sféry, Člověk, společnost a internet, Psychologie a internet a další (celý výčet předmětů viz Klíčové aktivity 1 a 2). Studium těchto předmětů v rámci zmíněných fakult umožní studentům nahlédnout na zajímavé mezioborové přesahy. Ve spolupráci s partnery bude realizováno zapojení studentů v rámci projektu do praxe a aplikací ve formě stáží a bakalářských prací. Cílem projektu "Inovace bakalářské programu Aplikovaná informatika se zaměřením na sociální informatiku" je rovněž vytvoření pestřejší nabídky studia jak pro potenciální studenty Fakulty informatiky MU, tak i pro potenciální studenty Fakulty sociálních studií, a to v oblasti, která je mimořádně atraktivní jak svou aktuálností, tak i možnostmi uplatnění absolventů studia tohoto oboru. Ve svém důsledku je tak cílem projektu saturace trhu práce v oblasti Sociální informatiky, mající za následek zvýšení produktivity v oblasti informačních technologií souvisejících s dynamikou sociálního vývoje společnosti a v kontextu integrace informační infrastruktury České republiky v Evropské unii.

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je inovace mezioborového bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Masarykově univerzitě o nové, velmi aktuální a společensky důležité obory, zahrnované do oblasti označované jako Sociální informatika. Projekt je zaměřen na studenty se zájmem o současné informační technologie, otázky související s dopadem informačních technologií ve společnosti, s vytvářením informační společnosti, a související problematiku. Nově zavedené a inovované předměty (celkem 18 předmětů) budou studentům prezentovat sociální rozměr rozvoje informačních technologií ve společnosti, problémy související s tímto vývojem a nové perspektivní oblasti výzkumu a aplikací. Předměty budou podporovány s využitím současných informačních technologií pro podporu výuky, s využitím e-learningu a multimediálních přístupů, a budou s podporou partnerů projektu zavedeny a vyučovány tak, aby reprezentativně pokryly oblast odpovídající nynějšímu stavu výzkumu v oboru Sociální informatiky.

Klíčové aktivity:

  • Příprava a zavedení nových předmětů
  • Inovace stávajících předmětů
  • Podpora e-learningu 
  • Odborné konzultace, školení lektorů odborníky z praxe, stáže a zadávání témat bakalářských prací pro studenty
  • Propagace oboru.
 

Partneři projektu:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel