Základní informace

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) byla založena v červnu 2002, jako střechová organizace, sdružující spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné celostátní členství v NRZP ČR je, že spolek tvoří více než 50 % osob se zdravotním postižením či jejich zákonných zástupců.

NRZP ČR je celostátní organizací a v každém kraji má svoje profesionální pracoviště. NRZP ČR zejména:

 • poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství, jehož cílem je řešení nepříznivé sociální situace, do které se lidé mohou dostat v důsledku neznalostí svých práv a povinností. Za tímto účelem provozuje celostátní síť odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením.
 • vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkování služeb za účelem získání pracovního uplatnění,
 • vytváří zázemí a administrativní servis pro veřejně prospěšné aktivity občanů se zdravotním postižením, jejich zástupců či spolků - zejména pak spolků sdružených ve strukturách NRZP ČR, působících na celostátní i krajské úrovni,
 • podporuje tvorbu komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat osob se zdravotním postižením či jejich udržení na trhu práce,
 • realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření, která napomáhají zlepšení kvality života OZP,
 • realizuje propagační, výukové, poradenské, mediační, informační činnosti, zprostředkovává styk s veřejností, podporuje setkávání a rozvoj spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace - včetně spolupráce se zahraničními subjekty,
 • vydává publikace, časopisy a informační materiály,
 • pořádá veřejné sbírky na podporu hlavní činnosti,
 • rozvíjí nové metody práce s komunitou, vytváří strategie komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a ostatních složek prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci znevýhodněných skupin občanů,
 • podporuje vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci s dotčenými institucemi - zejména pak s Úřady práce,
 • v rámci realizace vedlejší činnosti může NRZP ČR vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za předpokladu, že její účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
 • je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace: European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International.

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel