Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Poslání, cíle a zásady Poradny NRZP ČR

Poslání

Posláním Poradny NRZP ČR je poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory v rámci celé České republiky.  Poradenství je poskytováno v oblasti výběru vhodné sociální služby v regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním postižením, problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, problematice bydlení pro OZP, odstraňování architektonických bariér, tematice přístupnosti prostředí, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a to tak, aby výsledkem poskytované služby byl informovaný klient, který je schopen řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami a mohl tak nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí.

Cíle

 1. Pomocí individuálně plánovaných kroků vycházejících z potřeby klienta, poskytovat rady, informace, pomoc a podporu klientovi, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci a není schopen tuto situaci řešit vlastními silami a to ani za pomoci blízkého okolí.
 2. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta, především jeho kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem řešení nepříznivé sociální situace.

Definice NSS pro poradnu NRZP ČR Nepříznivá sociální situace vznikla přímým následkem zdravotního postižení nebo věku zájemce o službu. Nepříznivá sociální situace může být výjimečně i stav, kdy zájemce o službu není schopen řešit svoji situaci sám z důvodu zdravotního omezení nebo vysokého věku.

Zásady:

 • Úcta k osobnosti klienta - zachovávání důstojnosti a respektování potřeb a zájmů klienta
 • Svobodné rozhodování - poradce vytváří prostor pro informované rozhodnutí klienta, respektuje jeho osobní zájmy a přání.
 • Jednání v zájmu a ve prospěch klienta - poradce usiluje o to, aby klient znal svá práva a povinnosti a dokázal vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
 • Podpora aktivity klienta – poradce spolu s klientem objektivně vyhodnocuje skutečné potřeby klientů a své aktivity zaměřuje k jejich naplňování, klade důraz na účast klienta v procesu poradenství při řešení nepříznivé sociální situace
 • Individuální přístup - každý klient je vnímán jako individualita i s jeho zdravotním postižením, potřebami, názory, přáními a postoji.
 • Nestrannost – služba je nezávislá na subjektech, které se podílejí na řešení nepříznivé sociální situace klienta, zejména pak na poskytovatelích a zadavatelích služeb, místních orgánech veřejné správy, komunitních autoritách. Princip nezávislosti je realizován i ve vztahu ke klientovi
 • Motivace – poradce se snaží klienta motivovat při řešení jeho nepříznivé sociální situace a to tak, aby byl nadále schopen setrvávat ve svém přirozeném prostředí
 • Nediskriminační přístup – poradenství je poskytováno všem klientům bez rozdílu, jsou dodržovány zásady rovného přístupu (zejm. bez ohledu na druh handicapu nebo věk)
 • Anonymita a důvěrnost – při poskytování poradenství je respektováno právo klienta vystupovat anonymně, poradce zachovává mlčenlivost o svěřených informacích klienta
 • Bezplatnost – poradenství je poskytováno bezplatně. Náklady na službu jsou hrazeny z dotace poskytovatele a z dalších zdrojů, které zajišťuje poskytovatel služby.

Okruh osob

-     občané se zdravotním postižením

-     senioři

-     opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupcům z řad

členů domácnosti a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností

-     rodičům, rodinným příslušníkům

-     pečujícím osobám

 

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek potřebných informací. Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.  

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

Služba nezajišťuje:

- poradenskou činnost v oblastech, které jsou obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny speciálním institucím či osobám (např. zákon č. 5/1996 Sb. o advokacii)

- zastupování/doprovázení, např. při jednání před správními orgány, jinými orgány veřejné moci a při soudních jednáních, nebo v jiných, zejména soukromoprávních záležitostech, např. při jednání o uzavírání smluv; nezajišťuje doručování podání příslušným správním orgánů, jiným orgánů veřejné moci a soudům

Služba není určena osobám pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy, omamné látky apod.), osobám agresivním a osobám ohrožujícím zdraví nebo život poradců nebo ostatních klientů poradny.

Vytvořeno/schváleno: na poradě poradců 25.5.2016

Aktualizace: 9.3.2017

Účinné: 1.7.2016

Za plnění zodpovídá vedoucí poradny a poradci.

Plnění pravidel kontroluje vedoucí poradny a vedoucí projektu.

V případě neplnění je tato skutečnost sdělena vedoucímu projektu nebo jeho zástupci, který má právo nařídit postih.

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel