Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Mimořádná tisková konference NRZP ČR k integraci ZP dětí do škol v Praze

Tisková zpráva NRZP ČR, Praha, 4. května 2010

Magistrát hlavního města Prahy schválil „Zásady pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území HMP". Tyto Zásady jsou jednoznačně restriktivní. Podle těchto Zásad budou moci služby asistenta pedagoga využívat pouze studenti s velkým zdravotním postižením, kteří se však zpravidla vzdělávají ve speciálních školách. Většina integrovaných žáků se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v běžných školách, má střední zdravotní postižení, případně lehčí, ale při studiu potřebují pomoc asistenta pedagoga. Podle těchto Zásad by ji nedostali. Vzhledem k tomu, že Praha vydala v roce 2009 na pedagogické asistenty 72 milionů korun, nepředstavuje to příliš velkou zátěž rozpočtu Prahy.


NRZP ČR má k přijatým Zásadám tyto základní výhrady:
- Zásady, s odvoláním na vyhlášku MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., naprosto přehlížejí, že v oblasti tzv. „spádové školy dle § 36 školského zákona", existuje nezpochybnitelný nárok žáka na přijetí do spádové školy, Zásady stojí proti zákonu a podmiňují žáka blíže neurčenými možnostmi školy. Povinností školy je, podle § 16 školského zákona, speciální vzdělávací potřeby žáka naplnit. Tomu musí přizpůsobit svoji činnost jak školy, tak jejich zřizovatelé. Zatěžují integraci žáků se zdravotním postižením sérií byrokratických a administrativních překážek, které učitelům, rodičům a žákům se zvláštními potřebami určuje školská správa.
- Zásady zavádějí novou instituci tzv. „integrační tým". Tomuto týmu svěřují pravomoci, které jsou dle našeho názoru jednoznačně v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.
- Zásady používají termín vysoké a velmi vysoké míry podpůrných opatření ve vztahu k jednotlivým skupinám žáků se zdravotním postižením a zejména k asistentovi pedagoga. Takový termín školský zákon nezná a jeho aplikace s sebou nutně musí přinášet rozporné situace, jak se školským zákonem, tak také s antidiskriminačním zákonem. Zásady nemohou vymezovat práva a povinnosti soukromých subjektů, protože to přísluší pouze zákonu.


- V článku 4, odst. 4 Zásad se stanoví další povinnosti zákonného zástupce žáka, a to bez zákonného zmocnění. Je třeba si uvědomit, že zákonný zástupce žáka „nemusí žádat o integraci". Rodiče dítěte bez zdravotního postižení také nežádají, aby jejich dítě bylo vzděláváno v základní škole. Článek 4, odst. 4 je diskriminující vůči žákům se zdravotním postižením.
- Zásadně nemůžeme souhlasit s článkem 4, odst. 5 Zásad, kde se stanoví bezprecedentní povinnost ředitele školy, písemně informovat ředitele odboru školství MHMP o průběhu integrace žáka se zdravotním postižením. Jedná se o naprosto protiprávní ustanovení, které je v rozporu nejen se zákonem na ochranu osobních údajů, ale také s Listinou základních práv a svobod a pravděpodobně i se školským zákonem.


NRZP ČR je přesvědčena o tom, že uvedené Zásady výrazným způsobem zužují skupinu žáků se zvláštními potřebami, kterým budou poskytovány služby asistentů pedagoga. Toto zúžení je, dle našeho názoru, v rozporu s platnou legislativou, a proto jsme vyzvali primátora Prahy Pavla Béma, aby inicioval změny těchto Zásad. Zásady nebyly připravovány ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku včetně NRZP ČR. Tím se mohlo předejít tomu, aby byl přijat dokument, který je odbornou i laickou veřejností kritizován. Je evidentní, že snižování výdajů na asistenty pedagogů v Praze povede ke snižování možnosti studia studentů se zdravotním postižením.

Václav Krása, předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel