Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Kolik dní má jeden kalendářní týden ?
(jde jen o kontrolní údaj, aby nedocházelo k technickému spamování prostřednictvím jiných počítačů)
Joomla : NRZP

K úhradě za sociální služby

Úhrada nákladů za sociální služby

 

  Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů.

 • Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby.
 • Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.
 • Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči.

 

 Ubytování a strava

 • Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví vyhláška č.505/2006 Sb., kterou najdete ZDE
 • po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb (domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, chráněném bydlení, zdravotnických zařízeních ústavní péče pokud poskytují osobě sociální služby) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

 

Úhrada za péči se stanoví při poskytování

 

 • pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku,
 • pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku.
 • Úhrada za nepobytové sociální služby
 • Maximální výši úhrady za poskytování nepobytových sociálních služeb stanoví vyhláška č.505/2006 Sb., kterou najdete ZDE
 • Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby.

 

 

Sociální služby poskytované bez úhrady

 

Bez úhrady nákladů se poskytují

a) sociální poradenství

b) raná péče ,

c) telefonická krizová pomoc ,

d) tlumočnické služby ,

e) krizová pomoc ,

f) služby následné péče , s výjimkou těchto základních činností: ubytování a strava,

g) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

h) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

i) terénní programy,

j) sociální rehabilitace, s výjimkou těchto základních činností: ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

k) sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež ,

l) služby sociálně terapeutických dílen , s výjimkou základní činnosti „poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy“,

m) sociální služby intervenčních center .

 

Úhrada nákladů na pobytové služby nezaopatřenému dítěti

 

  Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v týdenních stacionářích a domovech pro osoby se zdravotním postižením hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

 • Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích nezaopatřenému dítěti, které je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu , hradí úhradu podle věty první tato fyzická osoba.
 • Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. Úhrada za stravu se nestanoví, jestliže fyzická osoba, která je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi .
 • Pokud se zařízení sociálních služeb, ve kterém je nezaopatřené dítě umístěno, vyplácí podle zvláštního právního předpisu přídavek na dítě, snižuje se úhrada o jeho výši.

 

Úhrada za péči nezaopatřenému dítěti se stanoví při poskytování

 

 • pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve výši přiznaného příspěvku,

 

 • pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku.

 

Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích a domovech pro osoby se zdravotním postižením dítěti, které není nezaopatřeným dítětem, a dítěti, které je poživatelem sirotčích důchodů po obou rodičích, hradí úhradu toto dítě.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel