Informace č.: 15 - 2019 (Ratifikace Opčního protokolu Úmluvy OSN)

Vážení přátelé,

v současné době se projednává v Poslanecké sněmovně ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, tisk 356. 

Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o právech OZP, a to včetně Opčního protokolu 13. prosince 2006. Česká republika oba tyto dokumenty v březnu 2007 podepsala, a to s výhradou ratifikace. Zatímco proces ratifikace Úmluvy byl v roce 2009 úspěšně dokončen, Opční protokol doposud ratifikován nebyl. 

Návrh na ratifikaci Opčního protokolu schválila vláda na podzim loňského roku, poté byl postoupen k projednání Parlamentu ČR. Senát s návrhem již vyslovil souhlas, v Poslanecké sněmovně se jím v současné době zabývají určené výbory. 

V současnosti má Česká republika v rámci své legislativy již stanoveny vysoké standardy ochrany lidských práv osob se zdravotním postižením. Ani při ratifikaci Úmluvy nebyla v rámci mezirezortního projednávání shledána potřeba provedení zásadnějších legislativních změn či úprav. Z těchto skutečností lze jednoznačně dovodit, že by se Česká republika neměla potýkat se zásadními překážkami ani při implementaci Opčního protokolu. 

Jak Opční protokol stanoví, individuální oznámení či podněty k prošetření ze strany stěžovatelů se mohou týkat pouze případů, jež prošly regulérním šetřením s využitím všech nápravných prostředků, které budou mít stěžovatelé k dispozici na vnitrostátní úrovni, až poté by se jimi měl zabývat na mezinárodní úrovni Výbor pro práva osob se zdravotním postižením. Přijetí Opčního protokolu by tak nemělo znamenat nepřiměřené zasahování do kompetencí České republiky, neboť Výbor bude projednávat oznámení a bude se zabývat podněty pouze ve vážných případech porušování závazků stanovených Úmluvou, pokud budou tyto skutečnosti dostatečně podloženy hodnověrnými informacemi a důkazy a zároveň nedojde k dostatečné ochraně takovýchto závazků vnitrostátními soudy. 

Opční protokol spolu s Úmluvou ratifikovala již většina vyspělých států celého světa, konkrétně to bylo 94 států mimo Evropskou unii a 22 států v EU. 

NRZP ČR hájící zájmy osob se zdravotním postižením v ČR ratifikaci Opčního protokolu jednoznačně podporuje, neboť jde o její dlouhodobě prosazovaný požadavek. Opční protokol je právní zárukou práv pro OZP, vyplývající z Úmluvy OSN. 

Opční protokol projednával 9. 3. 2019 Petiční výbor Poslanecké sněmovny, který je v případě těchto úmluv tzv. garančním výborem. To znamená, že jeho rozhodnutí jsou brána velmi vážně. Bohužel Petiční výbor těsnou většinou hlasů rozhodl o nedoporučení schválení Opčního protokolu Úmluvy OSN, což NRZP ČR považuje za špatný signál. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny doporučil schválení ratifikace Opčního protokolu. 

Vážení přátelé, dovoluji si Vás požádat o spolupráci při prosazení ratifikace Opčního protokolu v Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna bude pravděpodobně jednat o této věci až na své dubnové schůzi. Jakmile bude projednávání aktuální, určitě se na Vás obrátíme se žádostí o spolupráci.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel